سایزهای لیبل های لیبل پرینترها

تاریخ خبر: 1393/7/2

سایزهای لیبل های لیبل پرینترها

30*10 میلیمتر - تعداد 1000 عدد - 3 ردیفه

25*12میلیمتر- تعداد 1000 عدد- 4 ردیفه

34*15میلیمتر-تعداد 6000  عدد- 3 ردبفه

45*15میلیمتر- تعداد5000 عدد- 2 ردیفه

56*15میلیمتر- تعداد5000 عدد - 1 ردیفه

30*18میلیمتر- تعداد6000 عدد- 3 ردیفه

30*20میلیمتر- تعداد6000عدد - 3 ردیفه

31*21میلیمتر- تعداد6000 عدد - 3 ردیفه

34*21میلیمتر- تعداد6000 عدد - 2 ردیفه

36*24میلیمتر- تعداد6000 عدد- 2 ردیفه

35*25میلیمتر- تعداد2000 عدد- 1 ردیفه

35*25 (حرارتی)میلیمتر- تعداد 6000 عدد- 1ردیفه

40*20میلیمتر- تعداد2000 عدد- 1 ردیفه

40*20 میلیمتر- تعداد4000 عدد - 2 ردیفه

50*25میلیمتر- تعداد4000  عدد-  2 ردیفه

50*25 میلیمتر- تعداد2000 عدد - 1 ردیفه

60*20میلیمتر- تعداد2000عدد- 1ردیفه

64*25میلیمتر- تعداد2000عدد-1 ردیفه

45*30میلیمتر- تعداد4000عدد- 2ردیفه

45*30میلیمتر- تعداد 2000 عدد- 1ردیفه

50*30میلیمتر- تعداد4000عدد-2 ردیفه

50*30میلیمتر- تعداد2000 عدد- 1 ردیفه

51*34میلیمتر- تعداد3000عدد-1ردیفه

51*34میلیمتر- تعداد1500عدد- 1ردیفه

75*35میلیمتر- تعداد2000عدد-1ردیفه

100*36میلیمتر- تعداد2000عدد- 1ردیفه

60*40میلیمتر- تعداد1000عدد-1 ردیفه

40*60 (حرارتی)میلیمتر- تعداد1000عدد-1ردیفه

100*40میلیمتر- تعداد2000عدد-1ردیفه

75*45میلیمتر- تعداد2000عدد- 2 ردیفه

90*45میلیمتر- تعداد1000عدد-1ردیفه

100*50میلیمتر- تعداد1000عدد-1ردیفه

50*50میلیمتر- تعداد2000عدد- 2ردیفه

50*55میلیمتر- تعداد1000عدد- 1 ردیفه

80*50میلیمتر- تعداد1400عدد- 2ردیفه

80*50میلیمتر- تعداد1500عدد- 1 ردیفه

100*60میلیمتر- تعداد1000عدد-1ردیفه

90*60میلیمتر- تعداد1000عدد-1ردیفه

100*80میلیمتر- تعداد1000عدد-1 ردیفه

90*90میلیمتر- تعداد500عدد-1 ردیفه

125*95میلیمتر- تعداد 500عدد-1ردیفه

157*106میلیمتر- تعداد500عدد-1ردیفه

150*100میلیمتر- تعداد500 عدد- 1 ردیفه