الگوهای متفاوت بارکد

تاریخ خبر: 1393/7/8

الگوهای متفاوت بارکد

با توجه به كاربردهای متفاوت، سيستمهای توليد باركد بسياری وجود دارند که بر اساس الگوهای متفاوت، روش رمزنگاری و توليد کد در آنها با هم تفاوت دارد. بعنوان مثال   درسيستم خرده فروشی اروپايی از استاندارهایEAN  استفاده می شود .از معروفترين استانداردهای باركد می توان از :

 EAN13 -EAN 8 - 2 OF 5 Chkd Mode  - Coda Bar - Code 128 – code 39 – UPC  و  Interleaved 2 of 5نام برد.

 

استاندارد 39  


اين استاندارد، استانداردی صنعتی ميباشد كه در خط توليد و جهت سيستمهای اطلاعاتی داخلی يك شركت مورد استفاده قرار ميگيرد. كاراكترهای قابل استفاده در اين استاندارد عبارتند از :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I G K L M N O P Q R S T U V W Y Z

+  -  /  $  %  .  *

خط فاصله يا Space

در ابتدا و انتهای باركد علامت ستاره درج می گردد و ممكن است در بعضی از باركدخوانها به عنوان يك كاراكتر مستقل قابل خواندن نباشد. اين استاندارد محدوديتی از نظر طول ندارد و می توان هر كدی با هر رقم داشته باشيد. از نظر فنی،دارای دانسيته ( حجم ذخيره ســازی اطلاعات به پهنای باركد )  پائين است اما به خوبی خوانده می شود.جهت جلوگيری از بروزخطا در زمان خواندن، اطلاعات توسط باركدخوان، در زمان نوشتن وخواندن اطلاعات از رقم كنترلی استفاده می گردد.اين رقم ،كنترلی، آخرين رقم در يك كد است كه بصورت رقم اضافی نوشته می شود


استاندارد EAN13


استانداردی است كه توسط موسسه EAN ( European Article Numbering )  تدوين گرديده است . اين استاندارد برای كد ملی و اقلام صادراتی استفاده می شود و در آن فقط می توان از اعداد استفاده نمود. تعداد ارقام ارائه شده به اين استانداردبايد 12 رقم باشد كه يك رقم كنترلی به آن اضافه می گردد. ارقام تشكيل دهنده باركد در اين استاندارد دارای معنای زير می باشند : يك تا سه رقم اول نشان دهنده كد كشور (‌ بعنوان مثال 0 برای آمريكا و 626 برای ايران ) ، پنج رقم بعدی کد سازنده کالا و چهار رقم نهايی برای كد توليد يا كد سريال توليد است.

 از نظر دانسيته اين استاندارد بسيار خوب است.


استاندارد 2of5


اين استاندارد نيز صنعتی است و از نظر دامنه اطلاعات قابل كدكردن از استاندارد39   ضعيفتر است زيرا فقط اعداد را می پذيرد. از نقطه نظر فنی دارای دانسيته فشرده تر از استاندارد 39  است و می توان اطلاعات طويل را با اين استاندارد كد كرد.

 تعداد ارقام در زمان استفاده از اين استاندارد بايد زوج باشد در غير اينصورت نرم افزار بطور خودكار با افزودن عدد صفـر به انتهای ارقام ، تعداد ارقام را به زوج تبديل می نمايد. برای جلـوگيری از بروز خطا از رقم كنترلی استفاده می شود. رقم كنترلی بطور خودكار حساب شده و بصورت آخرين رقم دركد درج می گردد. 


استاندارد 128


استاندارد كنونی از جمله پيشرفته ترين استانداردهای صنعتی باركد در دنيا می باشد. قابليت كد كردن تمامی حروف و اعداد را دارد و مانند استانداردهای   39   و  2 of 5  می تواند طول نامحدود داشته باشد. بطور پيش فرض يك كاراكتر كنترلی اختصاص ميدهد، از اينرو ميتوان در مورد صحت اطلاعات خوانده شده اطمينان داشت.