نحوه تعویض کارتریج پرینتر جوهر افشان

تاریخ خبر: 1393/8/2

نحوه تعویض کارتریج پرینتر جوهر افشان

برای شروع باید پرینتر روشن باشد پس پرینتر خود را بافشار دادن دکمه پاور روشن کنید.بعددرب مخصوص قسمت کارتریج هارا بازکنید حمل کننده کارتریج ها یا همون کاریج به نقطه ای دروسط پرینتر خواهد رسید که میتوانید به ان دسترسی داشته باشید .اجازه دهیدکاریج متوقف شود سپس کارتریجی را که میخواهید عوض کنیدپیدا کرده و به ارامی به سمت پایین فشار دهید کارتریج ازاد شده و میتوانید ان را ازمحفظه اش جدا نمایید .حال کارتریج جدید را از بسته بندی خود خارج کنید زبانه پلاستیکی صورتی   رنگ جدا کنید و کارتریج را در جای خود قرار دهید و بعد درب پرینتر را ببندید و منتظر بما نید تا چاپگرتان آمده پرینت شود

طریقه تعویض کارتریج پرینتر جوهر افشان اچ پی 2050

.برای شروع چاپگرخود رابافشاردادن دکمه پاور روشن کنید سپس سینی ورود و خروج کاغذ را بازکنید سپس دسته کاغذ را درمحل مربوطه قرار داده و ونشانگر کاغذرا طوری تنظیم کنید که شاخص در لبه کاغذ قرار گیرد توجه داشته باشید که کاغذ ها نباید تحت فشار قرار گیرند بعد درب مخصوص دسترسی به قسمت کارتریج ها را باز کنید .حمل کننده کارتریج ها یا  همان کاریج به نقطه ایی خواهد رسید که میوانیدبه ان دسترسی داشته باشید. اجازه دهید کاریج متوقف شود سپس کارتریجی را که میخواهید انرا تعویض کنیدپیدا کرده و به سمت داخل و برروی زبا نه جلویی ان فشار دهید تا ازاد شود کارتریج را از روی جایگاه ان خارج نمایید