روش تنظیم تاریخ و زمان برای فاکس 1020-1030

تاریخ خبر: 1393/8/7

روش تنظیم تاریخ و زمان برای فاکس 1020-1030

تنظیم تاریخ و زمان 

دستگاه فاکس تاریخ و زمان تنظیم شده را روی صفحه نشان می دهد و آنرا در تمامی موارد فاکس ارسالی چاپ می کند . در زمان قطع برق ای تنظیمات به مدت 15 ساعت در دستگاه فاکس 1030 e و به مدت 9 ساعت در دستگاه 1020 e باقی خواهند ماند . 

کلید Menu / Set 1 ، 2 را بزنید . 

دو رقم آخر سال را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 03 بعنوان 2003 در دستگاه ثبت شده است .

دو رقم ماه را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید. 

دو رقم روز را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

ساعت را در فرم 24 ساعته وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

کلید Stop / Exit بزنید .