تنظیم شماره های گروهی در فاکس  برادر 1020-1030

تاریخ خبر: 1393/8/10

تنظیم شماره های گروهی در فاکس برادر 1020-1030

تنظیم شماره های گروهی جهت Broadcasting 

با شماره های گروهی می توان تنها با زدن یک کلید Quick - Dial (Broadcasting) یک فاکس را به چندین شماره ارسال کرد .

ابتدا باید هرکدام از شماره فاکسها را به صورت one touch یا Speed Dial وارد دستگاه کرد .

شماره های مشخص نشده one touch را به حال خود بگذارید اگر قصد تنظیم سه گروه را داشتید سه عدد از کلیدهای مربوط به شماره گیرهای one touch را آزاد بگذارید .

سپس میتوانید این ارقام را به شکل گروهی در آورید هریک از شمره های گروهی از یک کلید Quick Dial استفاده می کنند .

در پایان میتوانید حداکثر تا 6 گروه کوچک از شماره ها را داشت و یا نهایتا تا 111 شماره را در یک گروه بزرگ قرار داد. 

1- کلید Menu / Set ،6،3 را بزنید صفحه نمایشگر SELECT ONE - TOUCH را نمایش می دهد .

2- جهت ذخیره کردن شماره گروهی یک کلید Quick - DIAL انتخاب نمایید .

3- برای وارد کردن شماره های گروهی از صفحه کلید استفاده کنید . 

4- کلید Menu / Set را بزنید شماره های One Touch یا Speed Dial را در این گروه وارد کنید به عنوان مثال برای شماره one touch 3 کلید one touch (03) را بزنید برای Speed Dial در موقعیت 09 اول کلید Search / Mute را زده سپس کلید 0 و 9 را برروی صفحه شماره گیر فشاردهید صفحه نمایشگر *03،#09 را نشان می دهد .

5- کلید Menu /Set را بزنید صفحه نمایشگر از شما می خواهد نامی را وارد کنید .

6- با استفاده از صفحه شماره گیر نام مورد نظر برای گروه را وارد نمایید و کلید Menu / Set را بزنید . 

7- کلید Stop / Exit را بزنید . 

میتوانید لیستی از شماره های one touch و SPEED DIAL ذخیره شده را پرینت بگیرید شماره های گروهی در ستونهای GROUP نشانه گذاری می شوند .