روش کپی یا ارسال فکس با کیفیت های متفاوت

تاریخ خبر: 1393/9/8

روش کپی یا ارسال فکس با کیفیت های متفاوت

ارسال فاکس با چندین وضوح مختلف 

این روش در مواقعی به کار می رود که بخواهید هر کدام از صفحات با یک وضوح خاص ارسال شوند . این روش خصوصا برای ارسال فاکسهایی به صورت عکس ، نامه یا صفحاتی با چاپ کوچک و چاپ به صورت نرمال بسیار مفید است . 

تنظیم وضوح بعد از ارسال فاکس به STANDARD بر می گردد . 

1- سند را به شکل وارونه وارد تغذیه اتوماتیک کنید و بعد کلید Menu / Set ، 3 ، 4 را بزنید .

2- از کلید بالا یا پائین برای انتخاب وضوح صفحه 1 استفاده کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

3- مرحله 2 را برای برگه های بعدی نیز تکرار کنید . و در پایان کلید Stop / Exit را بزنید صفحه نمایشگر پیغام زیر را نشان می دهد .

ACCEPTED 

4- اگر قصد انجام تنظیمات دیگری را دارید کلید 1 را بزنید . صفحه نمایشگر به منوی Setup Send برمی گردد یا اگر تنظیمتان تمام شده جهت خروج کلید 2 را بزنید و به مرحله 5 بروید صفحه نمایشگر از شما می خواهد شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید . 

NEXT 

1 . YES 2 . NO 

6- شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید و کلید FAX START را بزنید . 

توجه : اگر می خواهید سندی را با وضوح های مختلف کپی بگیرید کلید COPY را در مرحله 5 بزنید .