تنظیم عملیات پیشرفته دریافت فکس با پرینتر برادر

تاریخ خبر: 1393/9/8

تنظیم عملیات پیشرفته دریافت فکس با پرینتر برادر

عملیات پیشرفته دریافت 

انجام عملیات توسط تلفن جانبی و یا تلفن خارجی :

تلفن خارجی (External) تلفنی است که به دستگاه شما متصل می شود (سوکت این تلفن را به قسمت EXT پشت دستگاه متصل نمایید) . تلفن جانبی (Extension) گوشی دیگریست با همان شماره تلفن در حالیکه به پریزدیواری جداگانه ای وصل می شود . مثلا ممکن است دستگاه شما به خط تلفن موجود در اتاق مطالعه وصل باشد و گوشی دیگر به همان خط در آشپزخانه وصل باشد با این سیستم می توانید در حالیکه در آشپزخانه مشغول درست کردن قهوه هستید به تلفن هم جواب دهید . و اگر فاکسی داشتید خط را به دستگاه انتقال دهید . 

چنانچه به فاکسی با گوشی External یا Extension جواب دادید می توانید با استفاده از کد فعال کننده از دستگاه خود استفاده نمایید وقتی کد 51* را گرفتید دستگاه برای دریافت فاکس Start می کند اگر دستگاه به تماس تلفنی پاسخ داد و F/T زنگ مخصوص فاکس را زد کد خنثی کننده 51# را بزنید تا بتوانید از طریق گوشی Extension به تلفن جواب دهید . (برای استفاده از 51* یا 51# باید Remote Activation را در Menu / Set ، 2 ، 4 روی ON بگذارید )

وقتی به تلفن جواب دادید و دیدید کسی پاسخ نمی دهد باید متوجه شوید که فاکسی دریافت خواهید کرد .

چنانچه از گوشی خارجی (External) استفاده می کنید کلید Fax Start را بزنید و گوشی را بگذارید .

چنانچه از گوشی جانبی (Extension) استفاده می کنید 51* را بزنید و منتظر شنیدن بوق فاکس شوید و بعد گوشی را بگذارید .

چنانچه از گوشی خارجی (External) استفاده می کنید 51* را بزنید و پیش از آنکه گوشی را بگذارید منتظر شوید ارتباط قطع شود (صفحه نمایشگر پیغام RECEIVE را نشان می دهد ) تماس گیرنده هم باید برای ارسال فاکس خود Start را بزند. 

توجه : اگر در زمان دریافت فاکسی تصادفا گوشی Extension را برداشتید ممکن است که بعضی جاها نوشته ها تکه تکه یا ناخوانا باشد. 

از گوشیهای جانبی (Extension) نمیتوان در بعضی کشورها استفاده نمود در این موارد کد بی اثر کننده هم کارایی ندارد تماس گیرنده هم می تواند از کد (Activation Remot) استفاده کند وقتی شما از منشی تلفنی خارجی استفاده می کنید در پایان پیغام ضبط شده واژه فرستادن فاکس با فشار کلید 51* را به کار می برید .

عملیات مختص شیوه Fax / Tel 

چنانچه دستگاه شما در موقعیت Fax / Tel قرار دارد زنگ F/T به صدا در می اید تا به شما هشدار دهد که دریافت کننده پیامی هستید و باید گوشی را بردارید .

چنانچه در آن لحظه نزدیک دستگاه هستید برای جواب دادن گوشی را بردارید .

اگر نزدیک تلفن جانبی (Extension) هستید زمانیکه زنگ فاکس می خورد باید گوشی را بردارید و 51# را بزنید .

اگر کسی پشت خط نبود یا اگر تماس گیرنده خواست برایتان فاکسی ارسال نماید خط را با زدن کلید 51* به دستگاه منتقل کنید . 

انتقال تلفن راه دور

برای استفاده از کد فعال کننده ابتدا باید REMOT CODE را تنظیم کنید (Menu / Set ،2 ،4 را روی On تنظیم نمایید ) .

این سیستم زمانی عملی می شود که شما تماس را از طریق تلفن بی سیم External دریافت کنید . میتوان تلفن را از گوشی به دستگاه انتقال داد ولی نمیتوان از دستگاه به گوشی بی سیم انتقال داد.

انتقال تماس تلفنی به دستگاه فاکس 

اگر تماس را از طریق گوشی بی سیم جواب می دهید و می خواهید به دستگاه منتقل کنید : 

1- با گوشی بی سیم 81* را بگیرید .

2- دستگاه فاکس زنگ می خورد و در صفحه نمایشگر PICK UP PHONE را مشاهده خواهید کرد . 

3- گوشی را بردارید و کلید HOOK یا Speaker Phone مخصوص دستگاه فاکس 1030e و کلید Speaker Phone مختص دستگاه فاکس 1020e را زده تا تماس تلفنی به دستگاه انتقال پیدا کند . 

توجه : تا زمانیکه تماس به دستگاه انتقال پیدا نکرده گوشی بی سیم را قطع نکنید زیرا متوجه خواهید شد که نمی توانید با تلفن بی سیم بیشتر صحبت کنید . چنانچه پیش از قطع کردن گوشی منتظر انتقال آن نشوید تماس قطع خواهد شد .

چنانچه در زمان زنگ فاکس کسی آنرا جواب ندهد این زنگ بعد از 30 ثانیه قطع خواهد شد در این مورد همچنین صحبت کردن با تماس گیرنده از طریق گوشی بی سیم نیز امکان پذیر است . نمی توان بین دستگاه و گوشی بی سیم ارتباط صدا ایجاد کرد .