نحوه تنظیم پولینگ در فکس

تاریخ خبر: 1393/9/9

نحوه تنظیم پولینگ در فکس

POLLING 

Polling عملیاتی است که می توان از طریق آن از دستگاه دیگر فاکس را دریافت کرد .

تمام قسمتهایی که شامل Polling می شوند باید با این سیستم هماهنگی لازم را پیدا کنند اگر کسی برای دریافت فاکس از دستگاه شما بخواهد از سیستم poll استفاده کند و شماره شما را بگیرد شماره قبض به نام او خواهد افتاد و چنانچه شما برای دریافت فاکس طبق سیستم فاکس با دستگاه دیگری تماس بگیرید قبض پرداخت آن به نام شما خواهد افتاد . 

تنظیم دریافت فاکس به روش Polling 

دریافت به روش Polling زمانیست که شما شماره دستگاه دیگری را به منظور دریافت فاکس می گیرید . 

1- کلید Menu / Set ،2 ، 7 را بزنید صفحه نمایشگر چنین نمایش می دهد : 

POLLING : STANDARD 

SELECT & SET 

2- برای انتخاب حالت STANDARD کلید بالا یا پائین را بزنید و بعد کلید Menu / Set را بزنید . 

صفحه نمایشگر از شما می خواهد شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید و کلید Fax Start را بزنید . 

3- شماره را بگیرید و کلید Fax Start را بزنید . صفحه نمایشگر پیغام DIALING را نشان می دهد . 

تنظیم برای دریافت با سیستم Polling و کد امنیتی : 

باید مطمئن شوید از همان شماره مشخصات فردی (Station ID) که برای بقیه بخشها استفاده کردید ، استفاده می کنید . 

1- کلید Menu / Set ، 2 ، 7 را بزنید .

2- جهت انتخاب حالت SECURE کلید بالا یا پائین را بزنید و بعد کلید Menu / Set را فشار دهید . 

POLLING : SECURE 

3- شماره 4 رقمی وارد کنید .

این همان شماره مربوط به سیستم قفل دستگاه فاکس است که می خواهید به روش Polling از آن فاکس دریافت نمایید . 

4- کلید Menu / Set را بزنید . 

صفحه نمایشگر از شما می خواهد شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید و کلید Fax Start را وارد کنید . 

5- شماره فاکس را وارد کنید و کلید Fax Start را بزنید . 

تنظیم دریافت با تاخیر فاکس با سیستم Polling 

میتوان دستگاه را به گونه ای تنظیم کرد که برای ساعت دیگری به روش Polling فاکس دریافت کند . 

1- کلید Menu / Set ، 2 ، 7 را بزنید .

2- برای انتخاب Timer از کلید بالا یا پائین استفاده نمایید و کلید Menu / Set را بزنید .

POLLING : TIMER 

3- صفحه نمایشگر از شما می خواهد ساعتی که می خواهید Polling شروع شود را وارد کنید . 

4- ساعت را به صورت 24 سلعته وارد کنید مثلا 19 برای 7 بعدازظهر . 

5- کلید Menu / Set را بزنید . 

صفحه نمایشگراز شما می خواهد شماره فاکس را وارد کنید و کلید Fax Start را بزنید . 

6- شماره فاکس را وارد کنید و کلید Fax Start را بزنید . دستگاه همزمان با ساعتی که تنظیم شده تماس خواهد گرفت . 

توجه : شما تنها می توانید فاکس را با استفاده از سیستم Polling به صورت تاخیری ارسال نمایید . 

تنظیم دریافت با سیستم Polling از طریق چند دستگاه 

دستگاه شما می تواند اسناد را از چندین دستگاه فاکس مختلف طی یک عملکرد دریافت نماید . می توان دستگاههای مورد نظر را طی انجام مرحله 4 مشخص نمود . 

1- کلید Menu / Set ، 2 ،7 را بزنید ، صفحه نمایشگر چنین نمایش می دهد : 

POLLING : STANDARD 

​2- از کلید باتلا یا پائین برای انتخاب حالت STANDARD ، TIMER استفاده کنید  و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . 

3- اگر حالت STANDARD را انتخاب کردید ، صفحه نمایشگر از شما می خواهد شماره فاکس را وارد کنید و بعد کلید Fax Start را بزنید . 

اگر حالت SECURE را انتخاب کردید شماره 4 رقمی را وارد کرده و بعد کلید Menu / Set را فشار دهید . 

اگر TIMER را انتخاب کردید زمان مورد نظر را به صورت 24 ساعته مارد کنید و کلید Menu / Set را فشار دهید . 

شماره های مربوطه را وارد نمایید برای این کار می توانید از یکی از روشهای شماره گیری با صفحه کلید ، شماره گیری به صورت One TOUCH، Speed Dial جستجو و یا به صورت گروهی استفاده نمایید . به عنوان مثال برای کلید One Touch 3 ، شماره 3 را از طریق صفحه کلید و برای Speed Diall 09 ، ابتدا کلید Search / Mute و سپس کلید # و بعد 09 را فشار دهید . 

5- کلید Fax Start را بزنید . 

فسخ عملیات برنامه ریز ی شده : 

این کارایی به شما امکان فسخ عملیاتی مانند Delayed Fax )ارسال با تاخیر)،دریافت با سیستم Polling به صورت تاخیری (Delayed Polling Receive) و یا ارسال با سیستم Polling را به ما می دهد. 

1- کلید Menu / Set را بزنید هر کدام از گزینه ها با کمی تاخیر در صفحه نمایان می شوند ، اگر هیچ گزینه ای ظاهر نشد صفحه نمایشگر NO JOB WAITING را نشان می دهد . 

2- چنانچه بیش از دو مورد عملیات ذخیره شده دارید از کلید بالا یا پائین برای انتخاب برنامه ای که می خواهید فسخ کنید استفاده نمایید . زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Manu / Set را بزنید یا اگر تنها قصد حذف یک مورد را دارید به مرحله 3 بروید . 

3- کلید 1 را جهت فسخ عملیات یا کلید 2 را جهت خروج بدون فسخ بزنید . 

4- کلید Stop / Exit را بزنید .