دسترسی به فاکس از راه دور

تاریخ خبر: 1393/9/10

دسترسی به فاکس از راه دور

این روش در فکس های برادر امکان پذیر می باشد

کاراییهای مربوط به عملکرد Fax Remote (دسترسی به فاکس از راه دور)

تنظیم دستورالعمل Fax Storage در موقعیت فعال (ON) باشد : میتوان با استفاده از دستورالعملهای Fax Forwarding یا Remote Retrieval پیامهای فاکس را از موقعیت دیگر بازیافت نمود . صفحه نمایشگر وجود فاکس ذخیره در حافظه را به شما نشان می دهد . 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 2 را فشار دهید با توجه به صفحه نمایشگر باید تنظیم فاکس را تعیین کنید . 

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب حالت On یا OFF بزنید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . 

3- کلید Stop / Exit را بزنید . 

توجه : زمانیکه Fax Storage را خاموش می کنید اگر فاکسی در حافظه دستگاه باشد ، صفحه نمایشگر از شما می خواهد عملکرد همه فاکسها را پاک کنید . 

چنانچه کلید 1 را بزنید تمامی اطلاعات پاک می شود و Fax Storage نیز خاموش می شود و اگر اطلاعات فاکسهایی که در حافظه است تا کنون پرینت نشده باشند اول آنها را فاکس می کنند و بعد پاک می کند و چنانچه کلید 2 را بزنید اطلاعات پاک نمی شوند و Fax Storage روشن می ماند . 

Fax Forwarding 

زمانیکه Fax Storage خاموش است نمیتوان از عملکرد Fax Forwarding یا Remote Retrieval استفاده کرد . 

برنامه ریزی شماره فاکس ارسالی (Fax Forwarding) : 

اگر Fax Forwarding روشن باشد تمامی فاکسهای دریافتی در حافظه دستگاه حفظ خواهند شد سپس شماره ای که به برنامه داده اید را شماره گیری می کند . 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 1 را بزنید . 

2- با استفاده از بالا یا پائین حالت ON یا OFF را انتخاب کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

صفحه نمایشگر از شما می خواهد شماره فاکس دستگاهی را که قرار است فاکس به آن ارسال شود را وارد نمائید . 

3- شماره فاکس را وارد کنید حداکثر تا 20 حرف و کلید Menu / Set را بزنید .

4- کلید Stop / Exit را بزنید . 

ارسال از راه دور (Remote Retrieval) 

می توانید با کد دسترسی راه دور از طریق تلفنی که شماره گیر دکمه ای دارد با دستگاه فاکس خود تماس بگیرید برای چک کردن موقعیت دریافت فاکس ، ارسال پیامهای فاکس یا تغییر تنظیمات کدهای متفاوتی وجودارد . 

برای دریافت فاکسها یا لیست حافظه از دستگاه فاکس خود با استفاده از خط تلفن می توان شماره فاکس دستگاه فاکس دیگری را داد تا پیامها به آن شماره ارسال شوند . به عنوان مثال شما در اتاق هتلی هستید که دستگاه فاکس ندارد می توانید شماره فاکس هتل را بدهید تا پیامها با آن شماره ارسال شود . 

تغییر کد دسترسی به دستگاه از راه دو.ر : 

زمانیکه دستگاه فاکس به تماس تلفنی شما پاسخ می دهد کد Remote خود را وارد کنید این کد روی *159 تنظیم می شود ولی آنرا تغییر داد. 

1- کلید Menu / Set ،8 ، 3 را بزنید . 

2- با استفاده از اعداد 0-9 ، * و # کد سه رقمی را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . علامت * قابل تغییر نمی باشد . از شماره های مشابهی که برای Activation Remote ، Activation Code و Deactivation Code به کار بردید استفاده نکنید . 

3- کلید Stop / Exit را بزنید . 

استفاده از کد دسترسی به دستگاه ، از راه دور : 

1- شماره فاکس خود را از طریق تلفن دیگری شماره گیری نمایید . 

2- وقتی دستگاه فاکس شما جواب داد و بوق زد ، سریع کد Remot خود را وارد کنید (159*) . 

3- اگر پیغامی دریافت شده باشد ، دستگاه علامت می دهد . 

یک بوق طولانی - اگر پیغامی داشته باشید .

صدای بوق نمی آید - اگر پیغامی نداشته باشید . 

4- سپس دستگاه با دو بوق کوتاه به شما می گوید که دستور را وارد کنید اگر بیش از 30 ثانیه طول بکشد قطع می شود و چنانچه دستور شما نادرست باشد دستگاه 3 بار بوق می زند . 

5- وقتی تمام شد کلیدهای 9 و 0 را برای تنظیم مجدد دستگاه بزنید . 

6- گوشی را بگذارید . 

توجه : چنانچه دستگاه طبق روش MANUAL تنظیم شده باشد می توانید به سیستم Remote با تلفن زدن از راه دور دسترسی پیدا کنید و بگذارید به مدت 100 ثانیه زنگ بزند . دستگاه شما بعد از 100 ثانیه جواب می دهد و بعد از آن شما 30 ثانیه فرصت دارید تا کد Remote را وارد کنید . 

دریافت لیست حافظه 

میتوان لیست حافظه را از دستگاه فاکس (Remot) به این منظور که ببینیم آیا پیغام فاکسی داریم یا نه ، دریافت کرد . 

1- شماره فاکس خود را بگیرید . 

2- وقتی صدای بوق شنیدید، بلافاصله کد دسترسی (159*) را بگیرید . 

3- وقتی صدای دو بوق کوتاه شنیدید ، با استفاده از صفحه کلید ، کلیدهای 961 را بزنید . 

4- با استفاده از صفحه کلید شماره ( حداکثر تا 20 رقم )دستگاهی که می خواهید اسناد به آن ارسال شود را وارد کنید و کلید ## را بزنید . 

توجه : نمیتوان از * و # به عنوان شماره استفاده کرد در هر صورت چنانچه خواستید مکثی را ثبت کنید کلید # را بزنید . 

5- بعد از شنیدن صدای بوق ، گوشی را بگذارید و منتظر باشید . 

دستگاه شماره مورد نظر را می گیرد و لیست حافظه را پرینت می کند . 

دریافت پیغامهای فاکس 

1- شماره دستگاه فاکس خود را بگیرید . 

2- وقتی صدای بوق را شنیدید ، به سرعت کد دسترسی (159*) را وارد کنید . 

3- به محض شنیدن صدای دو بوق کوتاه با استفاده از صفحه کلید کلیدهای 2 6 9  را بزنید . 

4- با استفاده از صفحه کلید شماره دستگاهی که می خواهید اسناد به آن ارسال شود (حداکثر تا 20 رقم) را وارد کنید و کلید ## را بزنید . 

5- بعد از شنیدن صدای بوق ، گوشی را بگذارید و منتظر باشید . 

دستگاه شماره مورد نظر را می گیرد و پیغامهای مربوطه که ثبت شده بود را پرینت می کند . 

تغییر شماره Fax Forwarding 

1- شماره فاکس خود را بگیرید . 

2- وقتی صدای بوق شنیدید ، بلافاصله کد دسترسی (159*) را بگیرید .

3- وقتی صدای دو بوق کوتاه شنیدید ، با استفاده از صفحه کلید کلیدهای 4 5 9 را بزنید . 

4- شماره جدیدی که می خواهید اسناد به آن ارسال شوند را وارد کنید و کلید ## را بزنید . 

توجه : نمی توان از * و # به عنوان شماره استفاده کرد . در هر صورت چنانچه خواستید مکثی ثبت شود کلید # را بزنید . 

5- برای دریافت لیست حافظه وقتی صدای دو بوق کوتاه شنیدید با استفاده از صفحه کلید دکمه های 1 6 9 را بزنید . 

6- با استفاده از صفحه کلید شماره دستگاهی که می خواهید اسناد به آن ارسال شود (حداکثر تا 20 رقم) را وارد کنید و کلید ## را بزنید . 

7- بعد از شنیدن صدای بوق ، گوشی را بگذارید و منتظر باشید . 

دستگاه شماره موردنظر را می گیرد و سپس لیست حافظه را همراه شماره جدید ارسال می کند . 

8- شماره را چک کنید . 

چنانچه شماره درست نبود ، دوباره از مرحله 1 شروع کنید .