ثبت و پخش پیام های صوتی در چاپگرهای چند کاره

تاریخ خبر: 1393/9/10

ثبت و پخش پیام های صوتی در چاپگرهای چند کاره

مرکز دریافت پیام مختص دستگاه فاکس 1030e

شیوه Message Center 

این عملکرد این امکان را می دهد که فاکسهای دریافتی و پیامهای صدادار تلفنی را در حافظه ای متغییر ذخیره نمایید این حافظه قادر به ثبت 30 دقیقه تماس صدادار تلفنی و با 40 صفحه فاکس می باشد . حافظه فاکس و پیامهای تلفنی یکی است . نحوه ذخیره سازی اطلاعات در حافظه هم به این ترتیب است که نخستین پیامها ، اول ذخیره می شوند . 

به منظور استفاده از این عملکرد باید یک پیام خارجی را ضبط کنید . 

تنظیم حافظه متغییر (ذخیره پیام )

با استفاده از Masseager Center می توان 6 نوع حافظه متغیر را تنظیم و نوع پیامهای دریافتی را تعیین کرد . 

1- DOC : ON ، VOICE : ON 

هم پیامهای تلفنی و هم فاکسها ذخیره می شوند . با این دستورالعمل می توانید از Fax Forwarding یا Paging استفاده کنید و پیام تلفنی و پیامهای فاکس را از راه دور بازیافت نمایید . 

2- DOC : ON VOICE : EXT 

برای تنظیم این کار باید یک دستگاه Answering خارجی را به دستگاه فاکس نصب کنید . در این حالت پیامهای فاکس در حافظه Message Center ذخیره می شوند . ولی پیامهای تلفنی در دستگاه Answering ذخیره می شوند . با اجرای این عمل استفاده از دستورالعمل Paging امکان پذیر نخواهد بود . 

3- DOC : ON ، VOICE : OFF 

در این مورد تمامی حافظه صرف ذخیره سازی فاکس می شود و تماسهای تلفنی صدادار ثبت نمی شوند . 

4- DOC : OFF ، VOICE : ON 

در این روش تمامی حافظه جهت ذخیره سازی تماسهای تلفنی شده و هیچ فاکسی ذخیره نخواهد شد ولی می توانید آنها را روی کاغذ پرینت بگیرید همچنین با استفاده از دستورالعمل Paging می توانید پیامهای تلفنی را از راه دور بازیافت نمایید . 

5- DOC : OFF ، VOICE : EXT 

در این روش باید یک دستگاه Answering خارجی را به دستگاه فاکس وصل کنید هیچ یک از فاکسها در حافظه ذخیره نخواهند شد ولی از آنها پرینت گرفته می شود و پیامهای تلفنی هم در دستگاه Answering خارجی ذخیره می شوند . 

6- DOC : OFF ، VOICE : OFF

فاکسهای دریافتی هیچ کدام در حافظه ذخیره نخواهند شد و تنها بر روی کاغذ چاپ می شوند تماسهای تلفنی نیز در حافظه ذخیره نمی شوند . 

تنظیم  Messager Center 

برای تنظیم این سیستم به شیوه زیر عمل کنید : 

1- بخش ذخیره پیام را تنظیم نمایید . 

2- پیامهای خارجی (MSG CTR OGM) Message Center را ثبت نمایید . 

3- شیوه Message Center Mode را با فشار کلید فعال کنید . 

تنظیم ذخیره پیامها 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 1 را بزنید با توجه به صفحه نمایشگر یک DOC (Document) انتخاب کنید . 

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب حالت ON یا OFF فشار دهید و بعد کلید Menu / Set را بزنید . 

با توجه به صفحه نمایشگر باید عملکرد VOICE را انتخاب کنید . 

3- از کلیدهای بالا یا پائین برای انتخاب تنظیمات خود از لیست (ON ، OFF ، EXT) استفاده کنید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . 

4- کلید Stop / Exit را بزنید .