نحوه شنیدن پیغام های ضبط شده

تاریخ خبر: 1393/9/11

نحوه شنیدن پیغام های ضبط شده

پخش صدای ضبط شده :

مراحل زیر برای شنیدن پیامهای تلفنی است :

1- کلید Play / Record را بزنید . با استفاده از کلیدهای بالا یا پائین صدا را تنظیم کنید صفحه نمایشگر تعداد پیغامهای درست و تعداد همه پیامها را نشان می دهد . 

اگر مشخصات ID تماس گیرنده دریافت شده باشد دستگاه در آن هنگام بوق می زند و این مشخصات را برای مدت یکی دو ثانیه نشان می دهد . 

در برگشت صفحه نمایشگر مجددا تاریخ و ساعت دریافت پیغام را نشان می دهد . 

2- در پایان دریافت پیام ، برای تکرار دوباره آن کلید * را بزنید و برای رفتن به پیام بعدی کلید # را بزنید . 

می توان کلید * و # را چندین بار زد تا پیغامی که می خواهید نمایش داده شود . 

3- کلید Stop / Exit را بزنید . 

چاپ پیامهای فاکس : 

به محض اینکه شما پیغام فاکس جدیدی که در حافظه ذخیره شده است را پرینت می گیرید ، این پیغام بعدا به طور خودکار از حافظه حذف خواهد شد . 

1- کلید Play / Record را بزنید . بعد از دو ثانیه دستگاه صدای پیغام را پخش می کند . 

2- پس از پخش صدا ، صفحه نمایشگر از شما می پرسد که آیا فاکسهایی که در حافظه است را پرینت بگیرد یا نه ؟

چنانچه هیچ فاکسی نباشد صفحه نمایشگر هم هیچ چیز نشان نخواهد داد . 

ERASE THIS MSG . ?

1 . YES 2 . NO 

3- برای پرینت پیغامهای فاکس کلید 1 یا برای خروج بدون پرینت کلید 2 را بزنید . 

آرشیو پیامهای چاپی : 

چنانچه شما موقعیت DOC : ON را در روش Message Center انتخاب کنید ، تمامی فاکسها برای بازیافت در حافظه ذخیره می شوند . برای کپی گرفتن به طور خودکار این سیستم را روشن بگذارید . 

1- کلید Menu / Set را بزنید . با توجه به صفحه نمایشگر تنظیم دلخواه را انتخاب کنید . 

2- برای نمایش ON یا OFF کلید بالا یا پائین را بزنید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . 

3- کلید Stop / Exit را بزنید . 

پاک کردن پیغامها 

چنانچه قصد پاک کردن حافظه را داشتید ، دستگاه از فاکسهایی که تا به حال از آنها پرینت نگرفته اید ، پرینت می گیرد . پیغامهای فاکس به طور مجزا پاک نخواهند شد ، اما پیامهای تلفنی به صورت مجزا و یا کلی قابل حذف می باشند . متوانید پیغامهای تلفنی را تک تک حذف کنید یا همه را با هم .

پاک کردن پیغامهای تلفنی به صورت تکی (جداگانه )

1- کلید Pley / Record را بزنید . دستگاه بوق می زند و پیغامها را پخش می کند پیش از پخش شدن هر پیام صدای بوق بلندی به گوش می رسد و بعد از آن هم صدای دو بوق کوتاه . 

2- جهت پاک کردن پیغام به خصوصی ، بلافاصله بعد از شنیدن دو بوق کوتاه یا زمانیکه پیغام در حال پخش شدن است کلید Erase را فشار دهید . صفحه نمایشگر چنین نمایش می دهد : 

PRINT DOC ?

1 . YES 2 . NO 

3- کلید 1 را برای پاک شدن پیغام ها زده یا اگر می خواهید بدون پاک شدن پیغام از برنامه خارج شوید کلید 2 را بزنید . 

پاک کردن تمام پیغام ها در یک لحظه 

1- کلید Erase را فشار دهید . صفحه نمایشگر به شما نوع پیغامی را که می خواهید پاک کنید نشان می دهد . 

2- کلید بالا یا پائین را برای پاک کردن تمام پیغامهای تلفنی ، فاکسها یا هر دو فشار دهید و کلید Menu / Set را بزنید . 

3- برای پاک شدن کلید 1 را بزنید یا برای خروج بدون تغییر کلید 2 را بزنید .

تنظیم حداکثر زمان برای دریافت پیغام 

دستگاه شما حداکثر تا 30 ثانیه برای دریافت پیغام تنظیم می شود می توان این زمان را به 20 یا 10 ثانیه هم تقلیل داد . 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 4 را بزنید . صفحه نمایشگر از شما می خواهد که حداکثر زمان را انتخاب نمایید . 

2- کلیدهای بالا یا پائین را برای تنظیم حداکثر زمان پیامهای ورودی استفاده نموده و زمانیکه صفحه نمایشگر تنظیم مورد نظر را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . 

3- کلید Stop / Exit را بزنید .