نحوه شماره گذاری در فاکس برادر 1030

تاریخ خبر: 1393/9/11

نحوه شماره گذاری در فاکس برادر 1030

شماره گذاری / ارسال فاکس (Fax Forwarding / Paging)

زمانیکه سیستم Paging فعال است دستگاه شماره صفحاتی که به برنامه داده اید را می اندازد و Paging پیغام OGM که به مدت 60 ثانیه ضبط کرده اید را نمایش می دهد . این سیستم کاغذ را فعال می کند و به شما می فهماند که آیا در حافظه Message Center فاکس است یا صدا زمانیکه سیستم Fax Forwarding فعال است دستگاه شماره فاکسهای تلفنی که در برنامه است را می اندازد و هر فاکسی که دریافت نموده اید را ارسال می کند . 

توجه : امکان اجرای دستورالعمل های Paging و Fax Forwarding به صورت همزمان وجود ندارد . 

برنامه ریزی ، جهت دادن شماره به فاکس ارسال : 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 6 را بزنید . 

2- کلید بالا یا پائین را آنقدر فشار دهید تا صفحه نمایشگر پیغام FAX FORWARD را نمایش دهد سپس کلید Menu / Set رابزنید . 

با توجه به صفحه نمایشگر شماره دستگاهی که فاکسها اید به آن ارسال شوند را وارد کنید . 

3- شماره ای که می خواهید فاکس را به آن ارسال نمایید را به دستگاه داده حداکثر تا 20 رقم و سپس کلید Menu / Set را فشار دهید . 

4- کلید Stop / Exit رابزنید . 

شما می توانید از راه دور شماره Fax Forwarding را تغییر دهید . 

ثبت پیامهای شماره گذاری شده خارجی (OGM)

پیش از اجرای عملیات Paging باید Paging OGM را ثبت کنید . 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 3 را بزنید . صفحه نمایشگر از شما می خواهد که OGM را انتخاب کنید . 

2- کلید چپ یا راست را برای رسیدن به PAGING OGM بزنید و کلید Menu / Set را فشار دهید . 

3- کلید چپ یا راست را برای انتخاب RECORD MSG بزنید و کلید Menu / Set را فشار دهید . 

4- گوشی را بردارید و پیغام را ضبط کنید . 

5- کلید Stop / Exit را بزنید و گوشی را بگذارید Message Center ، OGM شما را پخش می کند . 

6- کلید Stop / Exit را بزنید . 

توجه : می توان Paging Message را به همان روش MSG CTR OGM پاک کرده یا اجرا نمود . 

برنامه ریزی جهت شماره Paging : 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 6 را بزنید . 

2- کلید چپ یا راست را آنقدر فشار دهید تا صفحه نمایشگر پیام PAGING را نشان دهد ، سپس کلید Menu / Set را بزنید . 

صفحه نمایشگر از شما می خواهد که شماره صفحه را وارد نمایید . 

3- شماره صفحات را حداکثر 20 صفحه وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

این شماره تلفنیست که دستگاه شما باید آنرا بگیرد . 

کلید Stop / Exit را بزنید . 

توجه : از راه دور نمی توان شماره صفحه را تغییر داد .