روش خارج کردن کاغذ از داخل فکس

تاریخ خبر: 1393/9/15

روش خارج کردن کاغذ از داخل فکس

اگر کاغذ در تغذیه اتوماتیک مدارک یا در داخل دستگاه گیر کرد چه کنیم ؟

اگر اسناد خوب جا گذاری نشده اند یا بسیار طولانی باشند : 

1- درب جلویی دستگاه را باز کنید . 

2- برای آزاد شدن رول کاغذ سفید گیره های دو طرف دستگاه را بالا ببرید . 

3- سند را به طرف بیرون بکشید . 

4- گیره ها را رها کنید تا به جای خود برگردد . 

5- درب را ببندید و کلید Stop / Exit را بزنید . 

اگر کاغذ در تغذیه اتوماتیک مدارک گیر کرده باشد : 

1- پوشش سینی کاغذ را باز کنید و کاغذ را بیرون آورید . 

2- کلید Open را برای باز شدن سر درپوش فشاردهید . 

توجه : دقت کنید دستتان به لبه تیز فلزی نشان داده شده در دستگاه گیر نکند . 

3- کاغذی را که در دستگاه گیر کرده به سمت عقب ب یرون بکشید چنانچه نمی توانید ، به سمت جلو بکشید و آنرا بیرون آورید . 

اگر کاغذ درون دستگاه گیر کرده است درب دستگاه را باز کنید و زیر آنرا ببینید و هر کاغذی که گیر کرده را بیرون بکشید .

4- درب دستگاه را ببندید . 

دو لبه درب را فشار دهید تا خوب جا بیفتد . 

5- کاغذ را دوباره در جای خود قرار دهید . 

6- در پوش سینی کاغذ را ببندید .