آشنایی با بوق فکس

تاریخ خبر: 1393/9/18

آشنایی با بوق فکس

مواردی درباره صدای بوق فاکس 

چنانچه برای نخستین بار می خواهید از دستگاه فاکس استفاده نمایید ممکن است کمی گیج کننده باشد ولی به سرعت به صدای بوق فاکس عادت خواهید کرد و به آسانی می توانید فاکس را ارسال یا دریافت کنید . 

زمانیکه کسی می خواهد فاکسی را ارسال نماید از آنطرف بوق فاکس (CNG) را می شنود . این بوق مدت 4 ثانیه پشت سر هم زده می شود زمانیکه شماره را می گیرید و کلید Start را می زنید این بوق را می شنوید که 60 ثانیه بعد از شماره گیری ادامه دارد . 

در طول این مدت دستگاه فرستنده باید Handshake را با دستگاه گیرنده آغاز کرده باشد هر وقت برای ارسال از روش اتوماتیک استفاده می کنید Tone فاکس را نیز خط تلفن ارسال می کنید . بزودی با صدای این بوق زمانیکه گوشی را بر میدارید و فاکس دارید آشنا خواهید شد دستگاه دریافت کننده حدود 40 ثانیه بوق می زند و صفحه نمایشگر RECEIVE را نمایش می دهد اگر دستگاه شما تنها روی فاکس (ONLY FAX) تنظیم شده باشد می توانید همه فاکسها را با بوق دریافت جواب دهید . چنانچه طرف مقابل گوشی را قطع کند دستگاه شما تا 40 ثانیه بوق می زند و صفحه نمایشگر RECEIVE را نشان می دهد . برای فسخ روش دریافت کلید Stop / Exit را بزنید .