واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Epson Cartrisde HD ink 24 Black

کارتریج جوهر افشان اپسون 24
رنگ چاپ مشکی
ظرفیت چاپ 360 برگ
حجم جوهر 4.6 میلی لیتر
پرینتر قابل استفاده :
اپسون پرینتر xp55 - اپسون پرینتر xp860
اپسون پرینتر xp760 - اپسون پرینتر xp950
اپسون پرینتر xp960 - اپسون پرینتر xp850

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Cartrisde HD ink 24 Cyan

کارتریج جوهر افشان اپسون 24
رنگ چاپ آبی
ظرفیت چاپ 360 برگ
حجم جوهر 4.6 میلی لیتر
پرینتر قابل استفاده :
اپسون پرینتر xp55 - اپسون پرینتر xp860
اپسون پرینتر xp760 - اپسون پرینتر xp950
اپسون پرینتر xp960 - اپسون پرینتر xp850

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Cartrisde HD ink 24 Light Cyan

کارتریج جوهر افشان اپسون 24
رنگ چاپ فوتو آبی
ظرفیت چاپ 360 برگ
حجم جوهر 4.6 میلی لیتر
پرینتر قابل استفاده :
اپسون پرینتر xp55 - اپسون پرینتر xp860
اپسون پرینتر xp760 - اپسون پرینتر xp950
اپسون پرینتر xp960 - اپسون پرینتر xp850

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Cartrisde HD ink 24 Light Magenta

کارتریج جوهر افشان اپسون 24
رنگ چاپ فوتو قرمز
ظرفیت چاپ 360 برگ
حجم جوهر 4.6 میلی لیتر
پرینتر قابل استفاده :
اپسون پرینتر xp55 - اپسون پرینتر xp860
اپسون پرینتر xp760 - اپسون پرینتر xp950
اپسون پرینتر xp960 - اپسون پرینتر xp850

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Cartrisde HD ink 24 Magenta

کارتریج جوهر افشان اپسون 24
رنگ چاپ قرمز
ظرفیت چاپ 360 برگ
حجم جوهر 4.6 میلی لیتر
پرینتر قابل استفاده :
اپسون پرینتر xp55 - اپسون پرینتر xp860
اپسون پرینتر xp760 - اپسون پرینتر xp950
اپسون پرینتر xp960 - اپسون پرینتر xp850

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Cartrisde HD ink 24 Yellow

کارتریج جوهر افشان اپسون 24
رنگ چاپ زرد
ظرفیت چاپ 360 برگ
حجم جوهر 4.6 میلی لیتر
پرینتر قابل استفاده :
اپسون پرینتر xp55 - اپسون پرینتر xp860
اپسون پرینتر xp760 - اپسون پرینتر xp950
اپسون پرینتر xp960 - اپسون پرینتر xp850

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

کارتریج Epson T6736 Light Magenta

میزان چاپ صورتی روشن T6733 L Magenta تعداد 1800 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS PHOTO - L800

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T6735 Light Cyan

میزان چاپ کارتریج آبی روشن T6735 Light Cyan تعداد 1800 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS PHOTO - L800

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T6734 Yellow

میزان چاپ کارتریج زرد T6734 Yellow تعداد 1800 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS PHOTO - L800

امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T6732 Cyan

میزان چاپ کارتریج آبی T6732 Cayan تعداد 1800 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS PHOTO - L800

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T6731 Black

میزان چاپ کارتریج مشکی T6731 Black تعداد 1800 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS PHOTO - L800

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T6644 Yellow

میزان چاپ کارتریج زرد T6644 Yellow تعداد 6500 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS L200 - L100

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T6643 Magenta

میزان چاپ کارتریج قرمز T6643 MAGENTA تعداد 6500 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS L200 - L100

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T6642 Cyan

میزان چاپ کارتریج سایان T6642 Cyan تعداد 6500 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS L200 - L100

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T6641 Black

میزان چاپ کارتریج مشکی T6641 Black تعداد 4000 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson STYLUS L200 - L100

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T1294 Yellow

میزان چاپ کارتریج زرد T1294 Yellow تعداد 545 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson Office BX320FW - BX305F

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T1293 Magenta

میزان چاپ کارتریج قرمز T1293 Magenta تعداد 330 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson Office BX320FW - BX305F

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T1292 Cyan

میزان چاپ کارتریج آبی T1292 Cayan تعداد 445 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson Office BX320FW - BX305F

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T1291 Black

میزان چاپ کارتریج مشکی T1291 Black تعداد 380 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson Office BX320FW - BX305F

امتیازمحصول
موجود می باشد

کارتریج Epson T1284 Yellow

میزان چاپ کارتریج زرد T1284 Black تعداد 260 برگ
مناسب برای پرینترهای اپسون زیر :
Epson Stylus S22 - SX130 - SX435W

امتیازمحصول
موجود می باشد