حالت نمایش

Robin Barcode Scanner 1200

نوع دستگاه : اسکنر بارکد یک بعدی نوری
سرعت قرائت : 300 اسکن در ثانیه
فاصله قرائت : 30 تا35 میلیمتر

امتیازمحصول
ناموجود

Robin Barcode Scanner 1100

نوع اسکنر : بارکد خوان لیزری
تعداد اسکن : 300 اسکنر در ثانیه
در دو نوع با سیم و بی سیم

امتیازمحصول
ناموجود