حالت نمایش

PRINTER LEIBEL Zebra ZT220

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) زبرا 220
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 150 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور کره

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra GC420

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) زبرا 420
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 100 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور کره

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra ZM400

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) زبرا 400
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 250 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور کره

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra GK888

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) زبرا 888
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 100 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور کره

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra GK420

نولیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) زبرا 420
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 125 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور کره

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra TLP3842

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) زبرا 3842
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 100 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور امریکا

امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra GX430

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) زبرا 430
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 100 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور امریکا

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra GX420

نلیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) زبرا 420
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 100 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور امریکا

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید