واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

PRINTER LEIBEL Zebra GX420

نوع دستگاه : چاپگر رومیزی برچسب و بارکد
وضوح چاپ : 200 dpi
سرعت چاپ : 10 سانتیمتر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra GX430

نوع دستگاه : چاپگر رومیزی برچسب و بارکد
وضوح چاپ : 300 dpi
سرعت چاپ : 10 سانتیمتر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Zebra TLP3842

نوع دستگاه : چاپگر رومیزی برچسب و بارکد
وضوح چاپ : 203 dpi
سرعت چاپ : 10 سانتیمتر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

لیبل پرینتر ZebraGK420

نوع دستگاه : چاپگر رومیزی برچسب و بارکد
وضوح چاپ : 203 dpi
سرعت چاپ : 12/5 سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر ZebraGK888

نوع دستگاه : چاپگر رومیزی برچسب و بارکد
وضوح چاپ : 203 dpi
سرعت چاپ : 10 سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Zebra ZM400

نوع دستگاه : چاپگر صنعتی برچسب و بارکد
وضوح چاپ : 203 - 300 dpi (اختیاری)
سرعت چاپ : 25 سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Zebra GC420

نوع دستگاه : چاپگر رومیزی برچسب و بارکد
وضوح چاپ : 203 dpi
سرعت چاپ : 10 سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Zebra ZT220

نوع دستگاه : چاپگر صنعتی برچسب و بارکد
وضوح چاپ : 203 - 300 dpi (اختیاری)
سرعت چاپ : 15 سانتیمتر

امتیازمحصول
موجود می باشد