واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

لیبل پرینتر Godex EZ2050

سرعت چاپ : 150 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 2540 میلیمتر
عرض چاپ : 104 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial - USB Host

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex EZ2350I

سرعت چاپ : 127 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 1143 میلیمتر
عرض چاپ : 104 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial - USB Host

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex EZ2250I

سرعت چاپ : 177 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 2540 میلیمتر
عرض چاپ : 104 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial - USB Host

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex G330

سرعت چاپ : 76.2 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 762 میلیمتر
عرض چاپ : 105.7 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex G300

سرعت چاپ : 102 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 1727 میلیمتر
عرض چاپ : 108 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex RT230I

سرعت چاپ : 127 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 762 میلیمتر
عرض چاپ : 56.9 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial - USB Host

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex RT200I

سرعت چاپ : 177 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 1727 میلیمتر
عرض چاپ : 54 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial - USB Host

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex RT730

سرعت چاپ : 102 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 762 میلیمتر
عرض چاپ : 105 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex RT700

سرعت چاپ : 127 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 1727 میلیمتر
عرض چاپ : 108 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex G530

سرعت چاپ : 102 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 762 میلیمتر
عرض چاپ : 105.7 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Godex G500

سرعت چاپ : 127 میلیمتر بر ثانیه
طول چاپ : 1727 میلیمتر
عرض چاپ : 108 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial

امتیازمحصول
موجود می باشد