کاغذ خرد کن فلوز (Fellowes)

حالت نمایش

Paper Shredder Fellowes 325ci

کاغذ خردکن فلوز 325ci
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن گیره ، کارت های اعتباری ، CD ، و کاغذ
ظرفیت مخزن 83 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 24 برگ
نوع برش پودری
سرعت 5 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 425ci

کاغذ خردکن فلوز 425ci
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن گیره ، کارت های اعتباری ، CD ، و کاغذ
ظرفیت مخزن 121 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 32 برگ
نوع برش پودری
سرعت 6 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 485ci

کاغذ خردکن فلوز 485ci
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن گیره ، کارت های اعتباری ، CD ، و کاغذ
ظرفیت مخزن 142 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 32 برگ
نوع برش پودری
سرعت 6 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 1050Hs

کاغذ خردکن فلوز 1050Hs
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن کاغذ
ظرفیت مخزن 35 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 4 برگ
نوع برش پودری
سرعت 4 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 3250Hs

کاغذ خردکن فلوز 3250Hs
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن کاغذ
ظرفیت مخزن 100 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 7 برگ
نوع برش پودری
سرعت 5 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes Ms99

کاغذ خردکن فلوز Ms99
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن گیره ، کارت های اعتباری ، گیره ، و کاغذ
ظرفیت مخزن 9 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 14 برگ
نوع برش پودری
سرعت 20 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 62MC

کاغذ خردکن فلوز 62MC
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن گیره ، کارت های اعتباری ، گیره و کاغذ
ظرفیت مخزن 19 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 10 برگ
نوع برش پودری
سرعت 7 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 46Ms

کاغذ خردکن فلوز 46Ms
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن گیره ، کارت های اعتباری ، گیره ، کاغذ و CD
ظرفیت مخزن 30 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 12 برگ
نوع برش پودری
سرعت 15 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 53C

کاغذ خردکن فلوز 53C
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن گیره
کارت های اعتباری ، گیره ، کاغذ ، CD
ظرفیت مخزن 23 لیتر
ظرفیت رورودی کاغذ 10 برگ
نوع برش پودری
سرعت 3 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 450M

کاغذ خردکن فلوز 450M
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن گیره ، کارت های اعتباری ، گیره ، کاغذ ، CD
ظرفیت مخزن 22 لیتر
ظرفیت رورودی کاغذ 9 برگ
نوع برش پودری
سرعت 10 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes H-8CD

کاغذ خردکن فلوز H8c
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن پاکت ، سنجاق ، منگمه ، کارت بانکی ، CD
ظرفیت مخزن 14 لیتر
ظرفیت رورودی کاغذ 8 برگ
نوع برش پودری
سرعت 3 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 460Cs

کاغذ خردکن فلوز 460Cs
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن سی دی ها / دی وی دی ها، کارت های اعتباری، منگه
ظرفیت مخزن 28 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 10 برگ
نوع برش پودری
سرعت 3 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 60Cs

کاغذ خردکن فلوز 60Cs
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن سنجاق ، کارت های اعتباری، منگه
ظرفیت مخزن 15 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 12 برگ
نوع برش پودری
سرعت 3 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 73ci

کاغذ خردکن فلوز 73ci
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن پاکت ، کارت های اعتباری ، CD ، و سنجاق ، منگنه
ظرفیت مخزن 142 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 32 برگ
نوع برش پودری
سرعت 6 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
1
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 500c

کاغذ خردکن فلوز 500c
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن پاکت ، کارت های اعتباری ، CD ، و سنجاق ، منگنه
ظرفیت مخزن 20 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 500 برگ
نوع برش پودری
سرعت2 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes DS-1

کاغذ خردکن فلوز DS-1
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن پاکت ، کارت های اعتباری ، سنجاق و منگنه
ظرفیت مخزن 18 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 11 برگ
نوع برش پودری
سرعت 4.3 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 75Cs

کاغذ خردکن فلوز 75Cs
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن پاکت ، کارت های اعتباری ، CD ، و سنجاق ، منگنه
ظرفیت مخزن 26.5 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 12 برگ
نوع برش پودری
سرعت 3.3 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 99Ci

کاغذ خردکن فلوز 99Ci
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن پاکت ، کارت های اعتباری ، CD ، و سنجاق ، منگنه
ظرفیت مخزن 34 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 17 برگ
نوع برش پودری
سرعت 3.6 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Fellowes 225Ci

کاغذ خردکن فلوز 225Ci
داری سنسور ایمنی جهت تماس دست
امکان خرد کردن پاکت ، کارت های اعتباری ، CD ، و سنجاق ، منگنه
ظرفیت مخزن 60 لیتر
ظرفیت ورودی کاغذ 20 برگ
نوع برش پودری
سرعت 4.8 متر بر دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید