واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Paper Shredder Mehr MM-621C

کاغذ خردکن مهر 621
برش پودری
ظرفیت کاغذ 15 برگ در سایز A4
مخزن 21 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-350C

کاغذ خردکن مهر 350
برش پودری
ظرفیت کاغذ 8 برگ در سایز A4
مخزن 18 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-870

کاغذ خردکن مهر 870
برش پودری
ظرفیت کاغذ 17 برگ در سایز A4
مخزن 34 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
موجود می باشد

Paper Shredder Mehr MM-526

کاغذ خردکن مهر 526
برش پودری
ظرفیت کاغذ 25 برگ در سایز A4
مخزن 53 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
موجود می باشد

Paper Shredder Mehr MM-830

کاغذ خردکن مهر 830
برش پودری
ظرفیت کاغذ 15 برگ در سایز A4
مخزن 35 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
موجود می باشد

Paper Shredder Mehr MM-510

کاغذ خردکن مهر 870
برش پودری
ظرفیت کاغذ 32 برگ در سایز A4
مخزن 80 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
موجود می باشد

Paper Shredder Mehr MM-886

کاغذ خردکن مهر 886
برش پودری
ظرفیت کاغذ 8 برگ در سایز A4
مخزن 23 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن CD ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
موجود می باشد

Paper Shredder Mehr MM-820

کاغذ خردکن مهر 820
برش پودری
ظرفیت کاغذ 17 برگ در سایز A4
مخزن 34 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
موجود می باشد

Paper Shredder Mehr MM-520

کاغذ خردکن مهر 520
برش پودری
ظرفیت کاغذ 18 برگ در سایز A4
مخزن 53 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد