حالت نمایش

Paper Shredder Mehr MM600

کاغذ خردکن مهر 600
برش پودری
ظرفیت کاغذ 8 برگ در سایز A4
مخزن 21 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن
دارای قطع خودکار سیستم هنگام تماس انگشت است

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-621C

کاغذ خردکن مهر 621
برش پودری
ظرفیت کاغذ 15 برگ در سایز A4
مخزن 21 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-350C

کاغذ خردکن مهر 350
برش پودری
ظرفیت کاغذ 8 برگ در سایز A4
مخزن 18 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-870

کاغذ خردکن مهر 870
برش پودری
ظرفیت کاغذ 17 برگ در سایز A4
مخزن 34 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-526

کاغذ خردکن مهر 526
برش پودری
ظرفیت کاغذ 25 برگ در سایز A4
مخزن 53 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-830

کاغذ خردکن مهر 830
برش پودری
ظرفیت کاغذ 15 برگ در سایز A4
مخزن 35 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-510

کاغذ خردکن مهر 870
برش پودری
ظرفیت کاغذ 32 برگ در سایز A4
مخزن 80 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-886

کاغذ خردکن مهر 886
برش پودری
ظرفیت کاغذ 8 برگ در سایز A4
مخزن 23 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن CD ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-820

کاغذ خردکن مهر 820
برش پودری
ظرفیت کاغذ 17 برگ در سایز A4
مخزن 34 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Paper Shredder Mehr MM-520

کاغذ خردکن مهر 520
برش پودری
ظرفیت کاغذ 18 برگ در سایز A4
مخزن 53 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن کلیپس ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

کاغذ خردکن MM-800

کاغذ خردکن مهر 800
برش پودری
ظرفیت کاغذ 8 برگ در سایز A4
مخزن 21 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن CD ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

کاغذ خردکن MM-812

کاغذ خردکن مهر 812
برش پودری
ظرفیت کاغذ 8 برگ در سایز A4
مخزن 21 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

کاغذ خردکن MM-636

کاغذ خردکن مهر 636
برش پودری
ظرفیت کاغذ 8 برگ در سایز A4
مخزن 22 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن CD ، منگنه ،کلیپس و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

کاغذ خردکن MM-836

کاغذ خردکن مهر 836
برش پودری
ظرفیت کاغذ 12 برگ در سایز A4
مخزن 34 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن CD ، منگنه ،سوزن منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

کاغذ خردکن MM-860

کاغذ خردکن مهر 860
برش پودری
ظرفیت کاغذ 20 برگ در سایز A4
مخزن 34 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن CD ، منگنه ،کلیپس و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

کاغذ خردکن MM-850

کاغذ خردکن مهر 850
برش پودری
ظرفیت کاغذ 15 برگ در سایز A4
مخزن 26 لیتری
ورودی جداگانه CD و DVD
امکان خرد کردن CD ، منگنه و کارت اعتباری
شروع و خاتمه کار به صورت خورکار
هشدار برای پر شدن مخزن

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید