حالت نمایش

Mindeo Barcode Scanner 3390

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 200 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 40 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner CS3290

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 256 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 25 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner M3390

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 256 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 25 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner MD2250 AT

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
فاصله خواندن تا 20 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner CS3290 2D

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
فاصله خواندن تا 25 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner MD6200

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
فاصله خواندن تا 20 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید