حالت نمایش

Scanner Avision PS4080U

اسکنر فیدر PS4080U
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر سریع ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 4000برگ
سرعت اسکن : 40 برگ در دفیفه و 80 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 100 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AD240

اسکنر فیدر 240
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر سریع ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 6000 برگ
سرعت اسکن : 40 برگ در دفیفه و 80 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 80 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV175

اسکنر فیدر ایویژن 175
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 3000 برگ
سرعت اسکن : 30 برگ در دفیفه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV220D2

اسکنر فیدر ایویژن 220 D2
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 4000 برگ
سرعت اسکن : 40 برگ در دفیفه و 80 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 75 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV8350

اسکنر فیدر و فلت ایویژن 8350
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 5000 برگ
سرعت اسکن : 30 برگ در دفیفه و 60 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 100 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A3
نرم افزارهای همراه : PaperPort 14, ISIS Driver, Twain Driver, AVScan, Kofax VRS 4.2
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision 185 plus

اسکنر فیدر ایویژن 185+ پلاس
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 4000 برگ
سرعت اسکن : 40 برگ در دفیفه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision 176U

اسکنر فیدر ایویژن 176u
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 3000 برگ
سرعت اسکن : 30 برگ در دفیفه و 60 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV121

اسکنر فیدر ایویژن 121
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 2500 برگ
سرعت اسکن : 18 برگ در دفیفه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
ناموجود

Scanner Avision AV3200

اسکنر فیدر و فلت ایویژن 3200
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 5000 برگ
سرعت اسکن : 30 برگ در دفیفه و 60 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS Driver, Twain Driver, AVScan 4.3 (exclude China region ), PaperPort 11 (exclude China region
پورت ارتباطی : USB 2.0 / SCSI-II

امتیازمحصول
ناموجود

Scanner Avision AV220C2

اسکنر فیدر ایویژن 220 C2
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 3000 برگ
سرعت اسکن : 35 برگ در دفیفه و 70 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
3
ناموجود

Scanner Avision AV220G

اسکنر فیدر ایویژن 220 G
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 3000 برگ
سرعت اسکن : 35 برگ در دفیفه و 70 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
5
ناموجود

Scanner Avision AV122C2

اسکنر فیدر ایویژن 122 سی 2
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 3000 برگ
سرعت اسکن : 25 برگ در دفیفه و 50 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
ناموجود

Scanner Avision AV122

اسکنر فیدر ایویژن 122
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 3000 برگ
سرعت اسکن : 25 برگ در دفیفه و 50 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
5
ناموجود

Scanner Avision 186 plus

اسکنر فیدر ایویژن 186+ پلاس
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 4000 برگ
سرعت اسکن : 40 برگ در دفیفه و 80 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 75 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14, Kofax VRS 4.5 (optional)Manager, AVScan , PaperPort 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
5
ناموجود