حالت نمایش

FUJITSU Image Scanner fi-6400

اسکنر اسناد و بایگانی 6400 فوجیتسو
اسکن روزانه 40000 برگ
سرعت 100 برگ در دقیقه و 200 صفحه در دقیقه
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 500 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول3.048 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner fi-6800

اسکنر اسناد و بایگانی 6800 فوجیتسو
اسکن روزانه 60000 برگ
سرعت 130 برگ در دقیقه و 260 صفحه در دقیقه
رزولوشن اپتیکال 1200 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 1200 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 500 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول5.558 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner fi-7460

اسکنر اسناد و بایگانی 7460 فوجیتسو
اسکن روزانه 9000 برگ
سرعت 60 برگ در دقیقه و 120 صفحه در دقیقه
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول5.558 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner fi-7480

اسکنر اسناد و بایگانی 7480 فوجیتسو
اسکن روزانه 12000 برگ
سرعت 80 برگ در دقیقه و 160 صفحه در دقیقه
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول5.558 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner fi-65F

اسکنر مسطح 65 فوجیتسو
سرعت 1.0 برگ در دقیقه و 2.5 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
سایز A5

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner fi-7030

اسکنر اسناد و بایگانی 7030 فوجیتسو
اسکن روزانه 2500 برگ
سرعت 27 برگ در دقیقه و 54 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول5.558 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner N7100

اسکنر اسناد و بایگانی 7100 فوجیتسو
اسکن روزانه 400 برگ
سرعت 25 برگ در دقیقه و 50 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 863 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner ScanSnap S1300i

اسکنر اسناد و بایگانی 1300 فوجیتسو
سرعت 6 برگ در دقیقه 12 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
اسکن تا طول 360 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner ScanSnap iX100

اسکنر اسناد و بایگانی 100 فوجیتسو
سرعت 5.2 برگ در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
اسکن تا طول 360 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU SP 1130

اسکنر اسناد و بایگانی 1130 فوجیتسو
اسکن روزانه 3000 برگ
سرعت 20 برگ در دقیقه و 40 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU SP 1125

اسکنر اسناد و بایگانی 1125 فوجیتسو
اسکن روزانه 3000 برگ
سرعت 25 برگ در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU SP 1120

اسکنر اسناد و بایگانی 1120 فوجیتسو
اسکن روزانه 3000 برگ
سرعت 20 برگ در دقیقه و 40 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner fi-7180

اسکنر اسناد و بایگانی 7180 فوجیتسو
اسکن روزانه 6000 برگ
سرعت 80 برگ در دقیقه و 160 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 80 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU fi7160

اسکنر اسناد و بایگانی 1120 فوجیتسو
اسکن روزانه 3000 برگ
سرعت 20 برگ در دقیقه و 40 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

FUJITSU Image Scanner fi-6670

اسکنر اسناد و بایگانی 6670 فوجیتسو
اسکن روزانه 15000 برگ
سرعت 90 برگ در دقیقه و 180 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 200 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU fi 5950

اسکنر اسناد و بایگانی 5950فوجیتسو
اسکن روزانه 100000 برگ
سرعت 135 برگ در دقیقه و 270 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 1200 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 1200 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 500 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Fujitsu - Fi-6140

اسکنر اسناد و بایگانی 6140 فوجیتسو
اسکن روزانه 2000 برگ
سرعت 40 برگ در دقیقه و 80 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU fi 6130

اسکنر اسناد و بایگانی 6130 فوجیتسو
اسکن روزانه 2000 برگ
سرعت 30 برگ در دقیقه و 60 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU fi 5110c

اسکنر اسناد و بایگانی 5110 فوجیتسو
اسکن روزانه 2000 برگ
سرعت 15 برگ در دقیقه و 30 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 1024 میلی متر

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU fi 6110

اسکنر اسناد و بایگانی 6110 فوجیتسو
اسکن روزانه 2000 برگ
سرعت 20 برگ در دقیقه و 40 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner FUJITSU snap ix500 deluxe

اسکنر اسناد و بایگانی 500 فوجیتسو
سرعت 25 برگ در دقیقه و 50 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 365 میلی متر

امتیازمحصول
بزودی