واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

COPY SHARP MX-B200 دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 200
سه کاره تک رنگ
سایز A4 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-5631X دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 5631
سه کاره تک رنگ
سایز A3 و سرعت چاپ 31 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-X230N دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 230
سه کاره تک رنگ
سایز A4 و سرعت چاپ 23 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-X200D دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 200
سه کاره تک رنگ
سایز A3 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-X180 دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 108
سه کاره تک رنگ
سایز A3 و سرعت چاپ 18 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

Sharp AR 203EX دستگاه فتوکپی

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 203
سه کاره تک رنگ
سایز A4 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد