حالت نمایش

Scanner Fujitsu Fi-7280

اسکنر اسناد و بایگانی 7280 فوجیتسو
اسکن فیدر و مسطح
اسکن روزانه 6000 برگ
سرعت 80 برگ در دقیقه و 160 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 80 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Fujitsu Fi-7260

اسکنر اسناد و بایگانی 7260 فوجیتسو
اسکن فیدر و مسطح
اسکن روزانه 4000 برگ
سرعت 60 برگ در دقیقه و 120 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 80 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Fujitsu Fi-6750s

اسکنر اسناد و بایگانی 6750 فوجیتسو
اسکن فیدر و مسطح
اسکن روزانه 8000 برگ
سرعت 75 برگ در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 200 برگی
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Fujitsu Fi-6770

اسکنر اسناد و بایگانی 6770 فوجیتسو
اسکن فیدر و مسطح
اسکن روزانه 15000 برگ
سرعت 90 برگ در دقیقه و 180 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 200 برگی
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Fujitsu Fi-6240

اسکنر اسناد و بایگانی 6240 فوجیتسو
اسکن فیدر و مسطح
اسکن روزانه 4000 برگ
سرعت 40 برگ در دقیقه و 60 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Fujitsu Fi-6230

اسکنر اسناد و بایگانی 6230 فوجیتسو
اسکن فیدر و مسطح
اسکن روزانه 4000 برگ
سرعت 30 برگ در دقیقه و 60 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Fujitsu Fi-5015c

اسکنر اسناد و بایگانی 5015 فوجیتسو
اسکن فیدر و مسطح
اسکن روزانه 1000 برگ
سرعت 9 برگ در دقیقه و 15 صفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 50 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت های اعتباری
اسکن تا طول 3048 میلی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید