واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

معیار خودروسازان دنیا چیست ؟

تاریخ مقاله: 1393/5/19

معیار خودروسازان دنیا چیست ؟

معیار خودرو سازان برای تولید خودروهای لوکس بر سه اصل اساسی تقسیم می شود

کیفیت ،راحتی و جذابیت

تگ ها