معیار خودروسازان دنیا چیست ؟

تاریخ مقاله: 1393/5/19

معیار خودروسازان دنیا چیست ؟

معیار خودرو سازان برای تولید خودروهای لوکس بر سه اصل اساسی تقسیم می شود

کیفیت ،راحتی و جذابیت