آموزش نصب کارتریج

تاریخ خبر: 1393/7/14

آموزش نصب کارتریج

با توجه به نوع و تعداد کارتریج پرینتر خود، طریقه نصب را مشاهده کنید. (از تصاویر زیر، شبیه ترین را به پرینتر خود انتخاب کنید.) 
(کلید کنترل را به همراه اف زده و شماره کارتریج خود را وارد، سپس اینتر کنید. ctrl + F + enter) 
تصویر شماره 1: دستگاه های تک کارتریجه 

HP 110, 121, 122, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 21, 22, 27, 28, 300, 301, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 348, 350, 351, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 702, 703, 704, 74, 75, 802, 816, 817, 818, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 860, 861, 900, 901, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

 تصویر شماره 2: دستگاه های دو کارتریجه- بدون ضامنتصویر شماره 3: دستگاه های دو کارتریجه- ضامن دار تصویر شماره 4: دستگاه های سه کارتریجه تصویر شماره 5: دستگاه های چهار کارتریجه نوع1 (HP 932, 933, 950, 951) تصویر شماره 6: دستگاه های چهار کارتریجه نوع2 (HP 178, 364, 564, 862, 920, 922) تصویر شماره 7: دستگاه های پنج کارتریجه تصویر شماره 8: دستگاه های شش کارتریجه (HP 02, 177, 363, 801)