تنظیم نحوه شماره گیری در فاکس برادر 1020- 1030

تاریخ خبر: 1393/8/7

تنظیم نحوه شماره گیری در فاکس برادر 1020- 1030

تنظیم نحوه شماره گیری ( TONE / PULSE )

در ابتدا دستگاه طبق سیستم TONE تنظیم شده است و اگر می خواهید دستگاه طبق سیستم PULSE تنظیم شود  ، طبق موارد زیر عمل کنید . 

کلید Menu / Set 1 ، 1. را بزنید . صفحه نمایشگر از شما می خواهید که یکی از دو سیستم Tone یا Pulse را انتخاب کنید . 

از کلید بالا یا پائین  برای انتخاب نحوه شماره گیری استفاده کنید و زمانیکه صفحه نمایشگر نحوه شماره گیری دلخواه شما را نشان  داد کلید Menu / Set را بزنید . 

دکمه Stop / Exit را فشار دهید .