تنظیمات صدای فکس برادر 1020 - 1030

تاریخ خبر: 1393/8/7

تنظیمات صدای فکس برادر 1020 - 1030

تنظیم صدای Beeper

میتوان صدای Beeper را روی بلند (high) ، کوتاه (low) و یا بی صدا  (off) تنظیم کرد در ابتدای خرید دستگاه طبق صدای کوتاه (low) تنظیم شده است زمانیکه صدای بیپر کوتاه یا بلند تنظیم می شود ، هر بار که شماره هارا می زنیم یا اشکالی رخ می دهد این صدا شنیده می شود همچنین در پایان دریافت فاکسظ نیز این صدا به گوش می رسد .

کلید Menu / St را بزنید. 

برای انتخاب تنظیم مورد نظر از کلیدهای بالا یا پائین استفاده نمایید . 

هرگاه تنظیم مورد نظر خود را در صفحه دیدید ،کلید ء Menu / Set را بزنید .

کلید Stop / Exit را بزنید .

تنظیم صدای Speaker 

اگر دستگاه شما 1020 e باشد اول گوشی را بردارید ، سپس پیش از آنکه صدا را تنظیم کنید کلید HOOK را بزنید .

و در صورتیکه دستگاه 1030 e است کلید Speaker Phone را فشار دهید برای انتخاب میزان صدای Speaker کلید بالا یا پائین را فشار دهید در این هنگام صفحه نمایشگر نمونه انتخابی شما را نشان می دهد با زدن هر کلید میزان صدا به سطح جدیدی می رسد آخرین سطح انتخابی تا زمانی که در آن تغییری داده نشود در دستگاه باقی خواهد ماند .

اگر دستگاه فاکس 1030 e دارید می توانید همزمان با شنیدن پیامهای خروجی (OGM) و پیامهای ورودی (ICM) صدای Speaker را تنظیم کنید چنانچه با زدن کلید Menu / Set ، 8 ، 5 دستورالعمل Incoming Recording Monitor را غیر فعال کنید Speaker غیر فعال شده و شما دیگر قادر به شنیدن پیامهای ارسالی نخواهید بود با این حال می توانید با انتخاب کلید بالا یا پائین صدای عملیاتهای دیگر را تنظیم نمایید.