ارسال دستی و ارسال خودکار در فاکس برادر 1020-1030

تاریخ خبر: 1393/8/11

ارسال دستی و ارسال خودکار در فاکس برادر 1020-1030

عملیات ارسال 

ارسال دستی 

میتوانید به هنگام ارسال دستی اسناد پیش از ارسال فاکس ، صدای tone شماره گیر ، صدای زنگ و صدای tone گیرنده فاکس را بشنوید .

1- سند را به شکل وارونه در ADF قرا دهید .

2- گوشی را بردارید و به صدای Tone شماره گیر گوش کنید و یا کلید Speaker Phone را فقط در دستگاه 1030 فشار دهید .

3- شماره فاکس مورد نظر را وارد نمائید .

4- زمانیکه بوق فاکس را شنیدید ، کلید Fax Start را فشار دهید اگر از گوشی تلفن استفاده می کنید گوشی را بردارید .

ارسال خودکار 

این عمل ساده ترین روش جهت ارسال فاکس است .

گوشی تلفن را برندارید . در فاکس 1030 می توانید کلید Speaker Phone را بزنید . 

1- سند را به صورت وارونه وارد تغذیه اتوماتیک مدارک کنید .

2- شماره فاکس را وارد کنید . 

3- کلید Fax Start را بزنید.