انتخاب روش پاسخگویی در فاکس برادر

تاریخ خبر: 1393/9/3

انتخاب روش پاسخگویی در فاکس برادر

انتخاب یا تغییر روش پاسخگویی : 

1- کلید Receive Mode را بزنید صفحه . صفحه نمایشگر گزینه های انتخابی را نشان می دهد.

گزینه های انتخابی دستگاه 1020e طبق موارد زیر هستند.

FAX ONLY

FAX/TEL

TAD : ANSWER MACH

MANUAL

گزینه های انتخابی دستگاه 1030e :

FAX ONLY

FAX/TEL

 MANUAL

اگر حالت TAD را با فشار کلید (DIGITAL TAD) فعال نمایید باعث از بین رفتن تنظیم نوع پاسخگویی دستگاه شده و صفحه نمایشگر پیغام زیر را نمایش می دهد :

TAD : MSG MGR 

2- کلید Receive Mode را تا زمانیکه گزینه انتخابی جدید نمایان شود فشار دهید بعد از 2 ثانیه دوباره صفحه نمایشگر با روش جدید پاسخگویی ، تاریخ و زمان نمایشگر را نشان می دهد .

اگر در حال تغییر نحوه پاسخگویی دستگاه هستید صفحه نمایشگر نحوه کارکرد درست را نمایش می دهد .