نحوه چاپ دوباره فکس دریافتی در پرینتر چهارکاره

تاریخ خبر: 1393/9/3

نحوه چاپ دوباره فکس دریافتی در پرینتر چهارکاره

چاپ اطلاعات دریافتی بوسیله فاکس برادر 1020-1030

چاپ اطلاعات دریافتی کوچک شده :

همیشه میتوان سایز سند ارسالی را طبق درصد مشخص شده ای در دستگاه کاهش داد. چنانچه AUTO را انتخاب کردید دستگاه صرف نظر از سایز سند اصلی سند را به اندازه برگه A4 چاپ می کند . 

1- کلید Menu/Set،2،5 را بزنید صفحه نمایشگر پیغام زیر را نمایش می دهد : 

5.REDUCTION 

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب سایز مورد نظر %،75%87،%93،%100 یا AUTO بزنید اگر مایل به کم کردن سایز پرینت نیستید %100 را انتخاب کنید .

3- زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu/Set را بزنید .

4- کلید Stop/Exit را بزنید .

اگر فاکسی را دریافت کردید که در دو قسمت و در دو صفحه جداگانه پرینت شده بود سایز کاغذ را به AUTO یا سایز کوچکتر دیگری تغییر دهید. 

چنانچه بخواهید با استفاده از دستورالعمل Auto Reduction جهت کوچک کردن اسناد به اندازه کاغذ ثبت اسناد استفاده نمایید اندازه نسخه اصلیتان نباید بیشتر از 35 سانتیمتر باشد چنانچه اندازه نسخه اصلی بیشتر از این مقدار باشد نسخه کوچک نخواهد شد و بقیه آن در صفحه بعد چاپ خواهد شد.

وقتی از سایز AUTO استفاده میکنید و سند ارسالی که بدستتان رسیده از کاغذ شما کوچکتر استکاهش سایزی صورت نمی گیرد و سند را به همان اندازه سند اصلی دریافت خواهید کرد .

Reception into Memory (دریافت پیام در حافظه ) : 

به محض اینکه کاغذ موجود در سینی یا جوهر تمام شد صفحه نمایشگر CHECK PAPER را نشان می دهد یعنی کاغذ را چک کنید .

اگر عملکرد Memory Reception در حالت ONفعال باشد : 

دستگاه فاکس دریافتی را تا زمانیکه حافظه دریافت پر نشده باشد دریافت کرده و در حافظه نگه می دارد برای چاپ این فاکسها کافیست در قسمت مربوط به قرار دادن کاغذ کاغذ قرار داده و کلید Fax/Start را فشار دهید .

اگر عملکرد Memory Reception در حالت OFF غیرفعال باشد : 

تا زمانیکه کاغذی در داخل قسمت مربوط به کاغذ قرار ندهیم دستگاه فاکسی را دریافت نمی کند و به محض قرار دادن کاغذ در داخل کاست آخرین فاکس رسیده را پرینت می گیرد.

اگر در این لحظه reception memory روشن باشد فاکسها با موضوع نام در حافظه ذخیره می شوند همچنین فاکسهای ارسالی در حافظه ذخیره می شوند تا زمانیکه حافظه پرشود و بعد از آن فاکسها بطور خودکار پاسخ داده نمی شوند و تمامی اطلاعات به محض قرار دادن کاغذ کاغذ پرینت می شوند .

اگر در این لحظه reception memory خاموش باشد فاکسها با موضوع نام در حافظه ذخیره می شوند و به طور خودکار پاسخ داده نمی شوند و به محض قرار گرفتن کاغذ در کاست شروع به پرینت گرفتن می کند . 

1- کلید Menu/Set را بزنید صفحه نمایشگر پیغام زیر را نمایش میدهد : 

6.MEM .RECEIVE

2- برای انتخاب حالت ON یا OFF از کلید بالا یا پاییناستفاده کنید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان می دهد کلید Menu/Set را بزنید .

3- کلید Stop/Exit را بزنید . 

تنها برای فاکس 1020e پرینت فاکس از حافظه : 

چنانچه جهت بازیافت اطلاعات Remote دستورالعمل Fax Storage ثبت فاکس در حافظه را فعال نمایید همچنان میتوانید از روی فاکس موجود در حافظه کپی بگیرید. 

1- کلید Menu/Set ،8،4 را بزنید. 

2- کلید Fax/Start را بزنید .

3- کلید Stop/Exit را بزنید .