روش تغییر در تنظیمات فکس

تاریخ خبر: 1393/9/5

روش تغییر در تنظیمات فکس

تغییر یا کنسل کردن تنظیمات فکس برادر 1020

فسخ یک عملیات 

می توان برنامه هایی مثل Polling Transmit یا Timer را فسخ کرد .

1- کلید Menu / Set را فشار دهید هر موردی که منتظر آن هستید در صفحه نمایشگر ظاهر می شود چنانچهموردی وجود نداشت صفحه نمایشگر JOB WAITING NO را نشان می دهد .

2- اگر از دو مورد بیشتر داشتید از کلید بالا یا پائین برای انتخاب مورد دلخواه استفاده کنید زمانیکه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید و اگر تنها یک مورد دارید به مرحله 3 بروید . 

3- کلید 1 را برای فسخ شدن بزنید یا برای بیرون آمدن بدون انجام عمل فسخ کلید 2 را بزنید .

4- کلید Stop / Exit را بزنید . 

فسخ عملیات ارسال با تاخیر (Timer) و ارسال به صورت Polling 

می توانید فاکسی را ارسال نمایید یا کپی بگیرید حتی اگر دستگاه را برای ارسال فاکس در چند ساعت آینده یا طبق سیستم Polled تنظیم کرده باشید در هر صورت نمی توان از شماره گیر خودکار یا Function Mode استفاده کرد. 

1- کلید Menu / Set ،5 را بزنید .

2- بعد از دو ثانیه اسناد را از تغذیه اتوماتیک خارج کنید .

3- سندی را که هم اکنون می خواهید ارسال کنید  در تغذیه اتوماتیک وارد کنید . 

4- تعداد فاکسهایی که می خواهید  اکنون ارسال نمایید را وارد کنید و کلید Fax / Start را بزنید .

5- بعد از آنکه عمل انتقال تمام شد ، اولین سند را وارد تغذیه اتوماتیک کنید .

6- کلید Menu / Set را برای فعال کردن دوباره Timer فشار دهید . 

توجه : چنانچه عملکرد Timer یا Polled Transmit را در حافظه دارید (اگر اسناد را در حافظه دستگاه اسکن کرده اید و از آنچه ارسال می کنید) مجبور نیستید برای ارسال فاکس یا کپی گرفتن اعمال دیگر را متوقف کنید .