آشنایی با پنل پرینتر Printer hp 1212

تاریخ خبر: 1393/9/8

آشنایی با پنل پرینتر Printer hp 1212

1 - چراغ هشدار کارتریج

عدم وجود کارتریج ، کارتریج خراب ، خالی بودن کارتریج

2 - چراغ هشدار زمانی چشمک میزند که مشکلی در چاپگر رخ داده باشد

گیر کردن کاغذ ، باز بودن درب و ...

3 - چراغ پاور

چشمک زن به معنی مشغول بودن پرینتر و ثابت به معنی آماده بودن پرینتر

4 - صفحه نمایش دو خطی

جهت نمایش پیام ها ، تغیرات منو ، وضعیت چاپگر ، زمان و دیگر امکانات

5 - دکمه تنظیمات کپی

جهت تغییر سایز کپی ، تعداد ، نور ( کرنگ و پررنگ ) ، بزرگ نمایی و غیره

6 - دکمه راه اندازی

تنظیمات کلی پرینتر توسط این دکمه نمایان می شود

7 - دکمه های چپ و راست

جهت حرکت در منو

8 - دکمه OK

جهت تایید یا ذخیره تنظیمات در منو

9 - دکمه کنسل یا حذف یا لغو

مورد استفاده جهت لغو کپی ، پرینت ، اسکن و فکس و برگشتن به صفحه اصلی در منو

10 - دکمه کپی

با فشار دادن این دکمه می توانید کپی بگیرید

11 - دکمه بازگشت

کاربری این دکمه در منو ها جهت برگشت به مرحله قبل می باشد

12 - دکه ارسال فکس

13 - دکمه تکرار یا شماره گیری مجدد

جهت ارسال دوباره فکس به همان شماره قبلی

14 - دکمه میانبر جهت کمرنگ و پررنگ کردن کپی

15 - پد شماره ها

مورد استفاده جهت شماره گیری فکس و تعیین تعداد کپی