تغییر کدها از راه دور در فاکس برادر 1020-1030

تاریخ خبر: 1393/9/8

تغییر کدها از راه دور در فاکس برادر 1020-1030

تغییر کدهای دسترسی از راه دور (Remot Code)

کدهای دسترسی از راه دور با بعضی سیستمها کارایی ندارند . کدی که از پیش تنظیم می شود 51* است و کدی که آنرا خنثی می کند 51# است کدی هم که از پیش برای صدا تنظیم می شود 81* است . 

توجه : چنانچه همیشه در زمان استفاده از گوشی جانبی )External) تماستان قطع می شود بهتر است کد فعال کننده را از 51* به ### و کد خنثی کننده را از 51# به 111 تغییر دهید . نمیتوان از یک شماره برای کدفعال کننده صدا استفاده کرد .

تغییر کد Remote

1- کلید Menu / Set ،2 ، 4 را بزنید . 

2- از کلید بالا یا پائین برای انتخاب حالت On یا OFF استفاده کنید . زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید .

3- اگر می خواهید کد جدید فعال کننده Remot را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

4- اگر می خواهید کد جدید خنثی کننده Remot را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

5- اگر می خواهید کد فعال کننده صدا را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

6- کلید Stop / Exit را بزنید .