نحوه ضبط پیغامهای فکس های منشی دار

تاریخ خبر: 1393/9/10

نحوه ضبط پیغامهای فکس های منشی دار

در این بخش نحوه ضبط پیام های صوتی در چاپگر برادر توضیح داده می شود

ثبت پیغامهای خارجی Message Center (MSG CTR OGM)

ثبت پیغامهای Message Center دومین کاریست که شما باید پیش از روشن کرد Message Center انجام دهید اطمینان حاصل کنید که پیغام خارجی شما از 20 ثانیه کمتر است . 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 3 را بزنید با توجه به صفحه نمایشگر یک پیغام خارجی انتخاب نمایید . 

2- برای رسیدن به (MSG CTR OGM) کلید بالا یا پائین را بزنید . 

این تنها شیوه ایست که می توانید برای روشن کردن Message Center به کار ببرید . 

3- کلید Menu / Set را بزنید . 

4- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب دستورالعمل RECORD MSG زده و Menu / Set را فشار دهید . 

5- جهت ثبت پیغام گوشی را بردارید . 

6- کلید Stop / Exit را بزنید و گوشی را بگذارید Mssage Center دستورالعمل OGM را اجرا خواهد کرد . 

7- کلید Stop / Exit را بزنید .

گوش سپردن به پیغامهای خارجی (OGM)

1- کلید Menu / Set ، 8، 3 را بزنید . 

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب دستورالعمل MSG CTR OGM (PAGING OGM یا OGM FAX / TEL) فشار دهید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . 

3-برای  انتخاب حالت PLAY MSG از کلیدهای بالا یا پائین استفاده کرده و سپس کلید Menu / Set را بزنید و برای تنظیم صداها هم از کلید بالا یا پائین استفاده کنید . 

4- کلید Stop / Exit را بزنید . 

پاک کردن پیغامهای خارجی (OGM) 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 3 را بزنید . 

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب MSG CTR OGM یا FAX / TEL OGM یا PAGING OGM بزنید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . 

3- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب ERASE MSG زده و سپس کلید Menu / Set را فشار دهید . 

4- جهت پاک کردن OGM کلید 1 و جهت خروج بدون  تغییر کلید 2 را بزنید . 

5- کلید Stop / Exit را بزنید .