شنیدن پیغام های صوتی از راه دور

تاریخ خبر: 1393/9/12

شنیدن پیغام های صوتی از راه دور

بازیافت از راه دور (REMOT RETRIEVAL)

استفاده از کد پیامهای بازیافتی (Remot) : 

1- از تلفن دیگری شماره خود را بگیرید . 

2- زمانیکه دستگاه شما جواب داد و بوق زد ، بلافاصله کد Remote را وارد نمایید . 

3- دستگاه نوع پیغام دریافت شده را نشان می دهد . 

یک بوق طولانی - پیغام فاکس 

2 بوق طولانی - پیغام تلفنی 

3 بوق طولانی - فاکس و پیغام تلفنی 

بدون صدای بوق - بدون پیغام 

4- دستگاه با دو بوق کوتاه به شما می گوید که پیغام خود را وارد کنید . چنانچه پیغام شما از 30 ثانیه بیشتر باشد تماس قطع خواهد شد اگر پیغام شما معنی نداشته باشد دستگاه 3 بار بوق می زند . 

5- وقتی کار شما تمام شد کلید 0 9 را بزنید . 

6- گوشی را بگذارید . 

توجه :  اگر دستگاه شما روی سیستم MANUAL تنظیم شده است می توانید از راه دور با تلفن زدن به دستگاه خود و منتظر ماندن به مدت 100 ثانیه به Message Center راه پیدا کنید . دستگاه پس از 100 ثانیه زنگ زدن جواب می دهد و بعد 30 ثانیه برای وارد کردن کد Remote فرصت دارید . 

تغییر کد دسترسی به پیامهای بازیافتی Remote : 

زمانیکه دستگاه به تماس شما جواب داد کد دسترسی Remote را وارد کنید . این کد می تواند روی *159 تنظیم شود ولی باز می توان آنرا تغییر داد . 

1- کلید Menu / Set ، 8 ، 7 را بزنید . 

 

2- با اسنفاده از اعداد 9-0 ، * و # یک شماره 3 رقمی وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . کلید * قابل تغییر نیست . 

این رقم نباید با کد فعال کننده (Remot Activation) ، کد خنثی کننده (Deactivation Code) و کد فعال کننده صدا (Activation Voice Code) یکی باشد . 

3- کلید Stop / Exit را بزنید . 

توجه :  وقتی به دستگاه خود زنگ می زنید و کد دسترسی از راه دور (Remote) را وارد می کنید توجه کنید که این کد 4 رقمی باشد . (3 رقم شماره و یک رقم *).