پرینت لیست فکس های دریافتی از راه دور

تاریخ خبر: 1393/9/12

پرینت لیست فکس های دریافتی از راه دور

MEMORY STATUS (بازیافت لیست حافظه) : 

می توان جهت آگاهی از فاکسهای دریافتی لیست حافظه را از راه دور بازیافت کرد . 

1- شماره دستگاه خود را بگیرید . 

2- وقتی صدای بوق شنیدید ، بلافاصله کد دسترسی از راه دور خود را وارد کنید . (*159) 

3- وقتی صدای دو بوق کوتاه شنیدید با استفاده از صفحه کلید اعداد 9 6 1 را وارد کنید . 

4- با استفاده از صفحه کلید شماره کد دسترسی دستگاهی که می خواهید اسناد به آن شماره بازیافت شوند را (حداکثر تا 20 رقم) را وارد کنید و کلید ## را بزنید . 

توجه : نمی توان از * و # به عنوان شماره استفاده کرد . به هر حال برای ایجاد مکث کلید # را بزنید . 

5- بعد از شنیدن صدای بوق گوشی را گذاشته و منتظر بمانید . دستگاه فاکس شما با دستگاه فاکس Remote تماس گرفته و لیست چاپ خواهد شد . 

بازیافت پیغامهای فاکس 

1- شماره دستگاه خود را بگیرید . 

2- وقتی صدای بوق شنیدید ، بلافاصله کد دسترسی Remote خود را وارد کنید . (*159)

3- وقتی صدای دو بوق کوتاه شنیدید با استفاده از صفحه کلید اعداد 6 2 9 را وارد کنید . 

4- با استفاده از صفحه کلید شماره کد دسترسی دستگاهی که می خواهید اسناد به آن شماره بازیافت شوند را حداکثر تا 20 رقم وارد کنید و کلید # # را بزنید . 

توجه : می توان از * و # به عنوان شماره استفاده کرد به هر حال برای ایجاد مکث کلید # را بزنید . 

5- اگر از دستگاه خود صدای بوق شنیدید ، قطع کنید و منتظر باشید . 

دستگاه شما اسناد ذخیره شده را ارسال می کند و دستگاه دیگر از آنها پرینت می گیرد .