روش Forward کردن فکس

تاریخ خبر: 1393/9/12

روش Forward کردن فکس

تغییر شماره Fax Forwarding 

می توانید تنظیمات اولیه شماره Fax Forwarding دستگاه خود را از طریق دستگاه فاکس Remot دیگری تغییر دهید . 

1- شماره دستگاه خود را بگیرید . 

2- وقتی صدای بوق شنیدید ، بلافاصله کد دسترسی Remote خود را وارد کنید . (159*) 

3- وقتی صدای دو بوق کوتاه شنیدید با استفاده از صفحه کلید اعداد 4 5 9 را وارد کنید . 

4- شماره جدید Remote دستگاهی که می خواهید اسنادتان به آن ارسال شود را با استفاده از صفحه کلید تا حداکثر 20 رقم وارد کنید و کلید # # را بزنید . 

توجه : نمی توان از * و # به عنوان شماره استفاده کرد به هر حال برای ایجاد مکث کلید # را بزنید همچنین اگر دستگاه به یک PABX وصل است ، می توانید پیش از شماره گیری کلید # را بزنید . این کلید عمل تکرار را همانند کلید R انجام می دهد . 

5- برای بازیافت لیست حافظه ، زمانیکه دو بوق کوتاه شنیدید با استفاده از صفحه کلید اعداد 1 6 9 را فشار دهید . 

6- شماره Remot دستگاه را با استفاده از صفحه کلید حداکثر تا 20 رقم وارد کنید و کلید # # را بزنید . 

7- اگر از دستگاه خود صدای بوق شنیدید ، قطع کنید و منتظر باشید . 

دستگاه شما به Remot دستگاه فاکس زنگ می زند و بعد لیست حافظه را با نمایش شماره جدید ارسالی ، می فرستد . 

8- شماره ارسالی را چک کنید . 

چنانچه شماره نادرست است ، برای Reset کردن به مرحله 1 بروید .