لیست روش ها و جدول های انتخابی در فکس 1020

تاریخ خبر: 1393/9/17

لیست روش ها و جدول های انتخابی در فکس 1020

لیست روش ها و جدول های انتخابی در فاکس 

کلید Menu / Set برای رفتن به منوی دیگر 

کلید فلش بال برای قبول یک گزینه 

کلید فلش پائین برای جستجو در لیست موجود 

کلید فلش چپ برای برگشت به لیست قبلی 

کلید فلش راست برای رفتن به لیست بعدی 

کلید Stop / Exit برای خروج از لیست 

با فشار کلید Menu / Set علاوه بر رفتن به منوی دیگر می توان به لیست دسترسی پیدا کرد . 

زمانیکه لیست را وارد می کنید ، صفحه نمایشگر چنین لیست می کند : 

SELECT & SET 

کلید 1 را برای منوی تنظیمات ابتدایی بزنید - یا 

1 . INITIAL SETUP 

کلید 2 را برای تنظیم منو بزنید - یا 

2 . SETUP RECEIVE 

کلید 3 را برای تنظیم ارسال منو بزنید - یا

3 . SETUP SEND 

کلید 4 را برای فسخ عمل منو بزنید - یا 

4 . CANCEL JOB 

کلید 5 را برای قطع Quick - Dial بزنید - یا 

5 . INTERRUPT 

کلید 6 را برای تنظیم Quick - Dial منو بزنید - یا 

6 . SET QUICK - DIAL 

کلید 7 را برای خبر تنظیم منو بزنید - یا 

7 . REPORT SETTING 

کلید 8 را برای تنظیم Message Center منو بزنید - یا 

8 . REMOTE FAX OPT 

کلید 0 را برای منوهای دیگر بزنید - یا 

0 . MISCELLANEOUS

میتوان با استفاده از کلیدهای بالا یا پائین منوها را سریعتر لیست کرد و زمانیکه گزینه مورد نظرتان را در صفحه نمایشگر دیدید با زدن کلید Menu / Set آن را تنظیم کنید بعد صفحه نمایشگر منوی دیگر را نشان می دهد کلید بالا یا پائین را برای انتخاب منوی بعدی باز هم کلیدهای بالا یا پائین استفاده کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

زمانیکه عمل انتخاب منو تمام شد ، صفحه نمایشگر پیغام ACCEPTED را نمایش می دهد . 

توجه : چنانچه از گزینه مورد نظر خود گذاشته اید جهت بازگشت از کلید بالا استفاده نمایید . 

با دنبال کردن شماره منوها و زدن کلید Menu / Set می توانید به دستگاه برنامه دهید مثلا برای تعیین وضوح روی FINE کلید Menu / Set ، 3 ، 4 را بزنید و از کلیدهای بالا یا پائین برای انتخاب FINE استفاده نمایید و بعد جهت دستیابی به منو کلید Menu / Set را بزنید . 

جهت خروج کلید Stop / Exit را فشار دهید .