نحوه تایپ متن با شماره های فکس

تاریخ خبر: 1393/9/18

نحوه تایپ متن با شماره های فکس

وارد کردن متن 

زمانیکه چیزی را در دستگاه تنظیم می کنید ، ممکن است نیاز به وارد کردن متنی هم داشته باشید . بیشتر کلیدهایی که در صفحه کلید قرار دارند 3 یا 4 حرف روی آنها نوشته شده است . کلیدهای # و * هیچ حرفی را پرینت نمی کنند زیرا برای علامتهای مخصوص هستند .

با فشار دادن شماره مورد نظر روی صفحه کلید می توانید به شماره دلخواه دسترسی پیدا کنید . 

کلید 2 : 

با یک بار فشار دادن این کلید حرف A را وارد می کنید .

با دوبار فشار دادن این کلید حرف B را وارد می کنید . 

با سه بار فشار دادن این کلید حرف C را وارد می کنید . 

با چهار بار فشار دادن این کلید عدد 2 را وارد می کنید . 

با پنج بار فشار دادن این کلید حرف A را وارد می کنید .

کلید 3 : 

با یک بار فشار دادن این کلید حرف D را وارد می کنید .

با دوبارفشار دادن این کلید حرف E را وارد می کنید . 

با سه بار فشار دادن این کلید حرف F را وارد می کنید . 

با چهار بار فشار دادن این کلید عدد 3 را وارد می کنید . 

با پنج بار فشار دادن این کلید حرف D را وارد می کنید .

کلید 4 : 

با یک بار فشار دادن این کلید حرف G را وارد می کنید .

با دوبارفشار دادن این کلید حرف H را وارد می کنید . 

با سه بار فشار دادن این کلید حرف I را وارد می کنید . 

با چهار بار فشار دادن این کلید عدد 4 را وارد می کنید . 

با پنج بار فشار دادن این کلید حرف G را وارد می کنید .

کلید 5 : 

با یک بار فشار دادن این کلید حرف J را وارد می کنید .

با دوبارفشار دادن این کلید حرف K را وارد می کنید . 

با سه بار فشار دادن این کلید حرف Lرا وارد می کنید . 

با چهار بار فشار دادن این کلید عدد 5 را وارد می کنید . 

با پنج بار فشار دادن این کلید حرف J را وارد می کنید .

کلید 6 : 

با یک بار فشار دادن این کلید حرف M را وارد می کنید .

با دوبارفشار دادن این کلید حرف N را وارد می کنید . 

با سه بار فشار دادن این کلید حرف Oرا وارد می کنید . 

با چهار بار فشار دادن این کلید عدد 6 را وارد می کنید . 

با پنج بار فشار دادن این کلید حرف M را وارد می کنید .

کلید 7 : 

با یک بار فشار دادن این کلید حرف P را وارد می کنید .

با دوبارفشار دادن این کلید حرف Q را وارد می کنید . 

با سه بار فشار دادن این کلید حرف Rرا وارد می کنید . 

با چهار بار فشار دادن این کلید حرف S را وارد می کنید . 

با پنج بار فشار دادن این کلیدعدد 7 را وارد می کنید .

کلید 8 : 

با یک بار فشار دادن این کلید حرف T را وارد می کنید .

با دوبارفشار دادن این کلید حرف U را وارد می کنید . 

با سه بار فشار دادن این کلید حرف Vرا وارد می کنید . 

با چهار بار فشار دادن این کلید عدد 8را وارد می کنید . 

با پنج بار فشار دادن این کلیدحرف T را وارد می کنید .

کلید 9 : 

با یک بار فشار دادن این کلید حرف W را وارد می کنید .

با دوبارفشار دادن این کلید حرف X را وارد می کنید . 

با سه بار فشار دادن این کلید حرف Yرا وارد می کنید . 

با چهار بار فشار دادن این کلید عدد Zرا وارد می کنید . 

با پنج بار فشار دادن این کلیدحرف 9 را وارد می کنید .

فاصله گذاری 

چنانچه می خواهید فضای سفیدی بین حروف یا شماره ها فاصله ای ایجاد کنید دکمه فلش سمت راست را دوبار فشار دهید . 

انجام تصحیحات 

چنانچه حرفی را نادرست وارد نمودید مکان نما را با زدن کلید فلش سمت راست جلوی آخرین حرف درست ببرید و کلید Stop / Exit را بزنید ، تمامی حروفی که در سمت راست مکان نما قرار دارند پاک خواهند شد . همچنین می توانید برگردید و روی حروف یا اعداد نادرست تایپ نمایید . 

تکرار حروف 

اگر می خواهید حرفی را که نوشته اید دوباره تکرار نمایید کلید فلش سمت راست را فشار دهید تا مکان نما به سمت راست حرف حرکت کند .

سمبلها و علامتهای مخصوص 

کلید # و یا 0 را مکرر فشار دهید یا علامت فلش سمت راست را برای حرکت مکان نما زیر علامت یا سمبل دلخواه بزنید و بعد کلید Menu / Set را جهت انتخاب آن بزنید .

کلید * برای فضای خالی ، / . - ، + () ، & % $ # "

کلید # برای : @ ؟ <=> ^ {} ; -