روش رفع خطا در دستگاه فاکس

تاریخ خبر: 1393/9/19

روش رفع خطا در دستگاه فاکس

روش تصحیح خطا (ECM)

سیستمی است که بوسیله آن میتوان در زمان فعالیت دستگاه تمامی عوامل انتقال را چک کرد این عمل تنها در صورتی امکان پذیر است که هر دو دستگاه این سیستم را داشته باشند در این صورت می توانید فاکسهایی که کاملا چک شده اند را دریافت نمایید . 

همچنین برای فعال شدن آن باید حافظه به میزان کافی ظرفیت داشته باشد . 

1 - 2 FAX / TEL OGM 

3 PAGING OGM 

می توانید پخش OGM را با زدن کلید 9 قطع کنید . 

ضبط 2 - 2 : 

1 MSG CTR OGM 

2 FAX / TEL OGM 

3 PAGING OGM 

بعد از  یک بوق طولانی می توان OGM های انتخاب شده را ضبط کرد بعد پیغامی که یک بار پخش شده را می شنوید می توان با زدن کلید 9 عمل ضبط صدا را متوقف کرد . 

3 - 95 تغییر شماره فاکس 95 ارسالی FAX / Forwarding تنظیم Paging 

1 خاموش 

2 FAX Forwarding 

3 Paging 

4 Fax FWD 

اگر صدای بوق بلندی شنیدید ، یعنی تغییرات انجام شده است چنانچه 3 بوق کوتاه شنیدید ، یعنی نمی توان تغییرات را انجام داد زیرا شناخته شده نیستند .

میتوانید با استفاده از سیستم 4 . FAX FWD : NO شماره صفحه را ثبت نمایید ، سپس دستگاه به طور اتوماتیکی روی حالت FAX FWD : ON تنظیم شده و برای اطمینان از اینکه شماره FAX Forwarding در لیست درست است لیست حافظه را با وارد کردن 1 6 9 بازیافت می کند . 

4 - دریافت فاکس 96 

1 لیست حافظه 

2 بازیافت همه فاکسها 

شماره کد دسترسی را وارد کنید . 

3 پاک کردن فاکس در حافظه 

اگر صدای بوق بلندی شنیدید ، می توانید فاکس را از حافظه پاک کنید . 

5 - 97 بررسی موقعیتهای دریافتی 

1 سند 

2 صدا 

می توانید دستگاه را چک کنید که آیا فاکس یا پیغام تلفنی دریافت کرده اید یا نه چنانچه پیامی دریافت شده باشد صدای بوق بلندی و در غیر این صورت صدای 3 بوق کوتاه خواهید شنید .

6 - 98 تغییر روش پاسخگویی 

1 TAD 

2 F / T

3 FAX 

اگر صدای بوق بلندی شنیدید ، می توانید روش پاسخگویی را تغییر دهید . چنانچه 3 بوق کوتاه شنیدید ، نمی توانید این کار را انجام دهید . مثلا زمانیکه می خواهید TAD MSG را تغییر دهید در حالیکه چیزی وجود ندارد . 

7 - 90 خروج 

بعد از شنیدن بوق بلندی می توانید از Remote Control خارج شوید . 

Memory Status(بازیافت لیست حافظه) 

می توان جهت آگاهی از فاکسهای دریافتی لیست حافظه را از راه دور بازیافت کرد . 

1- شماره دستگاه خود را بگیرید . 

2- وقتی صدای بوق شنیدید ، بلافاصله کد دسترسی از راه دور خود را وارد کنید . (159*) . 

3- وقتی صدای بوق کوتاه شنیدید با استفاده از صفحه کلید اعداد 1 6 9 را وارد کنید . 

4- با استفاده از صفحه کلید شماره کد دسترسی دستگاهی که می خواهید اسناد به آن شماره بازیافت شوند را (حداکثر تا 20 رقم ) وارد کنید و کلید ## را بزنید . 

توجه :  نمی توان از * و # به عنوان شماره استفاده کرد به هر حال برای ایجاد مکث کلید # را بزنید . 

5- بعد از شنیدن صدای بوق گوشی را گذاشته و منتظر بمانید . دستگاه فاکس شما با دستگاه فاکس Remote تماس گرفته و لیست چاپ خواهد شد .