اگر از نتیجه چاپ پرینتر راضی نبودیم چه کنیم؟

تاریخ خبر: 1393/9/29

اگر از نتیجه چاپ پرینتر راضی نبودیم چه کنیم؟

علت خطوط سفیدی که در نتیجه چاپ ظاهر می شود یا اینکه نتیجه چاپ تا حدی کم رنگ است : 

کارتریج تونر تقریبا به انتهای عمر خود رسیده است . اگر تونر تقریبا در حال تمام شدن است پیامی بر روی صفحه ظاهر نمی شود بلکه خطوط سفیدی در نتیجه چاپ ظاهر می شود یا نتیجه چاپ تا حدی کم رنگ می شود در این مواقع کارتریج تونر را تعویض کنید . هنگامی که این مشکل روی می دهد : 

قبل از تعویض کارتریج تونر مراحل روش زیر را دنبال کنید . دستگاه به چاپ ادامه می دهد تا تونر بطور کامل تمام شود . 

e-Manual (دفترچه راهنمای الکترونیکی) Before Replacing the Toner Cartridge(قبل از تعویض کارتریج تونر)

هنگامی که کیفیت چاپ هنوز قابل قبول نیست : 

اگر بعد از دنبال کردن مراحل روش زیر باز هم مشکل باقی است ، کارتریج تونر را تعویض نمایید .

e-Manual (دفترچه راهنمای اکترونیکی) Replacing the Toner Cartridge (تعویض کارتریج تونر)