حالت نمایش

PRINTER LEIBEL Godex G300

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 300
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 102 میلی متر در ثانیه
پورت : سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex G330

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 330
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 76.2 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex EZ2250I

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 2050
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 177 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex EZ2350

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 2350
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 127 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex EZ2050

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 2050
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 150 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex G500

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 530
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 127 میلی متر در ثانیه
پورت : USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex G530

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 530
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 127 میلی متر در ثانیه
پورت : USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex RT700

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 700
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 127 میلی متر در ثانیه
پورت : سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex RT730

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 730
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 127 میلی متر در ثانیه
پورت : سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex RT200I

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 200
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 177 میلی متر در ثانیه
پورت : سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL Godex RT230I

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) گودکس 230
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 127 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB و ethernet
ساخت کشور چین

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید