حالت نمایش

Honeywell Barcode Scanner 1202

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان لیزری
سرعت اسکن : 270 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 1452

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 150 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 1450

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 150 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 6500

ارکد خوان هانیول ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 1400

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی و دو بعدی
سرعت اسکن : 100 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 3820

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 270 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - PS - Blutooth

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 3200

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان تفنگی کابلی
سرعت اسکن : 200 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB -PS2

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 5145

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 72 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 1900

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی و دوبعدی
فاصله اسکن : 50 سانتیمتر
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 1200

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان لیزری
سرعت اسکن : 270 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 1300

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 270 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 4600

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان دو بعدی
سرعت اسکن : 100 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - RS2

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 1250

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 100 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید